#TOURNAMENT : ARTITAYA SENIOR CHAMPIONSHIP 2024#Course : Artitaya Golf & Resort #DATE : 2024-05-17 [R3] #Organizer : Thai Senior Professional Golf Association
# Report
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 Total Money
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1618:58:32]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. ประหยัด มากแสง 64.67 -22 -6 Fin -9 -7 -6 194 ฿117,660.00
2. อุดร ดวงเดชา 67.00 -15 -6 Fin -5 -4 -6 201 ฿78,440.00
3. ถาวร วิรัตน์จันทร์ 68.00 -12 -4 Fin -5 -3 -4 204 ฿58,830.00
4. ธรรมนูญ ศรีโรจน์ 68.67 -10 -6 Fin E -4 -6 206 ฿49,025.00
5. นิพนธ์ สกุลวีรวรรณ 70.00 -6 -3 Fin +2 -5 -3 210 ฿39,220.00
6. รังสรรค์ รักสมจิตร 70.33 -5 -1 Fin +1 -5 -1 211 ฿31,866.00
T6. Nadeem Inayat 70.33 -5 +1 Fin -1 -5 +1 211 ฿31,866.00
8. Lee Jong Soo 70.67 -4 -1 Fin +2 -5 -1 212 ฿24,513.00
9. พจน์ ประจักรธนาทร 71.00 -3 -3 Fin +1 -1 -3 213 ฿21,375.00
10. พิเชต ภูมราสกุล 71.33 -2 -2 Fin -3 +3 -2 214 ฿20,100.00
11. สมคิด ชื่นฉ่ำ 71.67 -1 -3 Fin -4 +6 -3 215 ฿19,120.00
12. ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์ 72.00 E E Fin -2 +2 E 216 ฿17,649.00
T12. รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์ 72.00 E +2 Fin -1 -1 +2 216 ฿17,649.00
14. ธนยศ ทับทิม 72.33 +1 -2 Fin -2 +5 -2 217 ฿14,511.00
T14. Feroz Ali 72.33 +1 E Fin -1 +2 E 217 ฿14,511.00
T14. สมชาย สายวงค์ 72.33 +1 +1 Fin -3 +3 +1 217 ฿14,511.00
T14. ธงชัย ทิมา 72.33 +1 +1 Fin E E +1 217 ฿14,511.00
T14. พีรพล งามทองประกาย 72.33 +1 +2 Fin -1 E +2 217 ฿14,511.00
19. เลิศ ภักดีภูมิ 72.67 +2 -2 Fin -2 +6 -2 218 ฿12,501.00
T19. ดำรง บุญรอด 72.67 +2 +4 Fin -4 +2 +4 218 ฿12,501.00
21. Erik Jorgen Persson 73.00 +3 -2 Fin -2 +7 -2 219 ฿11,570.00
T21. ธเนศ แสงสุย 73.00 +3 +1 Fin E +2 +1 219 ฿11,570.00
23. สมบูรณ์ ลีลาธิติกุล 73.33 +4 E Fin +4 E E 220 ฿10,982.00
T23. ศุภสิทธิ์ เกสร 73.33 +4 +3 Fin -4 +5 +3 220 ฿10,982.00
T23. สุธรรม ไอยศูรย์ 73.33 +4 +4 Fin -2 +2 +4 220 ฿10,982.00
26. อวยชัย ภูริปัญญานนท์ 73.67 +5 +1 Fin +3 +1 +1 221 ฿10,115.00
T26. ดุสิต สมศักดิ์ 73.67 +5 +2 Fin E +3 +2 221 ฿10,115.00
T26. วิสันต์ ภิรมย์กาญจนศักดิ์ 73.67 +5 +2 Fin -1 +4 +2 221 ฿10,115.00
T26. ไพรัช ชิวารักษ์ 73.67 +5 +2 Fin +3 E +2 221 ฿10,115.00
T26. ธงฤทธิ์ เชียงคอน 73.67 +5 +3 Fin +1 +1 +3 221 ฿10,115.00
T26. ฐิติภัทร อิทรรักษ์ 73.67 +5 +3 Fin +2 E +3 221 ฿10,115.00
32. อำนวย คงเกื้อ 74.00 +6 E Fin +1 +5 E 222 ฿9,511.00
T32. ทินพันธ์ พิลึก 74.00 +6 E Fin +6 E E 222 ฿9,511.00
T32. สมเกียรติ ศรีสง่า 74.00 +6 +4 Fin -1 +3 +4 222 ฿9,511.00
35. ชูชีพ นิราศ 74.33 +7 +2 Fin +4 +1 +2 223 ฿9,119.00
T35. Hakeem Jefri 74.33 +7 +2 Fin +1 +4 +2 223 ฿9,119.00
T35. ทัชชภัทร หมอยาดี 74.33 +7 +2 Fin +4 +1 +2 223 ฿9,119.00
T35. นิพนธิ์ ภวะกุล 74.33 +7 +3 Fin +2 +2 +3 223 ฿9,119.00
T35. ธนบูรณ์ ชินสุภางค์ภิเมธ 74.33 +7 +5 Fin +1 +1 +5 223 ฿9,119.00
40. Matthew Richardson 74.67 +8 E Fin +2 +6 E 224 ฿8,677.00
T40. กู้เกียรติ คำนิยม 74.67 +8 +1 Fin +2 +5 +1 224 ฿8,677.00
T40. ณัฏวรรษ ปานแก้ว 74.67 +8 +3 Fin +3 +2 +3 224 ฿8,677.00
T40. พงษ์พิพัฒน์ พงศ์วิจิตรคุณ 74.67 +8 +4 Fin +3 +1 +4 224 ฿8,677.00
44. Yuasa Taki 75.00 +9 +1 Fin +5 +3 +1 225 ฿8,383.00
T44. บุญเลิศ ชูจันทร์ 75.00 +9 +6 Fin +4 -1 +6 225 ฿8,383.00
46. ณัฐ เปรมจิต 75.33 +10 +3 Fin +4 +3 +3 226 ฿8,187.00
T46. กรชาล มีชัยผาสุข 75.33 +10 +5 Fin +1 +4 +5 226 ฿8,187.00
48. ธรรมชาติ เลิศบุญธรรม 75.67 +11 +4 Fin +3 +4 +4 227 ฿7,746.00
T48. วิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์ 75.67 +11 +4 Fin +5 +2 +4 227 ฿7,746.00
T48. จำเนียร จิตรประสงค์ 75.67 +11 +5 Fin +5 +1 +5 227 ฿7,746.00
T48. ฉลาด ดีนาน 75.67 +11 +7 Fin -1 +5 +7 227 ฿7,746.00
T48. สุรพล คงงาม 75.67 +11 +7 Fin +3 +1 +7 227 ฿7,746.00
T48. โชคชัย โชคสมบูรณ์กุล 75.67 +11 +7 Fin +2 +2 +7 227 ฿7,746.00
T48. ทินกร จันทร์สมบูรณ์ 75.67 +11 +8 Fin -1 +4 +8 227 ฿7,746.00
55. วีระวุฒิ ศุภวรางกูล 76.00 +12 +4 Fin +4 +4 +4 228 ฿7,158.00
T55. Kim Nam Won 76.00 +12 +5 Fin +1 +6 +5 228 ฿7,158.00
T55. ประทวน สุขสนิท 76.00 +12 +6 Fin E +6 +6 228 ฿7,158.00
T55. สิน การินทร์ 76.00 +12 +8 Fin +2 +2 +8 228 ฿7,158.00
T55. ธานินทร์ เหลืองภูมิยุทธ 76.00 +12 +9 Fin E +3 +9 228 ฿7,158.00
60. สาโรจน์ แผ่นทอง 76.33 +13 +5 Fin +2 +6 +5 229 ฿6,638.00
T60. ธงชัย ไกรกรุง 76.33 +13 +9 Fin +4 E +9 229 ฿6,638.00
T60. ธนันชัย ประเสริฐแก้ว 76.33 +13 +10 Fin -2 +5 +10 229 ฿6,638.00
63. วิรัตน์ อริยวงศ์ 77.67 +17 +9 Fin +4 +4 +9 233 ฿6,450.00