#การแข่งขัน : Singhasuwintawong Amateur Open 2019 [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : #วันที่ : 2019-12-12 [R1] #ผู้จัด : ชมรมกอล์ฟสิงห์สุวิทวงค์
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
0 0 0 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1619:28:24]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 33 4 นาย วิทวัส สุเนตรนันท์ - WINNER . C 49 43 92 22 C 33 11 5 3
2. 32 22 Mr.Yim Hak Seon - WINNER . C 1 44 46 90 19 C 32 8 6 3
3. 32 8 นาย ประจวบ อยู่สวัสดิ์ - WINNER . C 2 44 46 90 19 C 32 8 6 2
4. 31 3 นาย พีระพงษ์ โยธา 48 45 93 21 C 31 9 7 3
5. 31 4 นาย เสกสรรค์ รัตนเสรี 46 50 96 22 C 31 6 5 2
6. 30 8 นาย สมชาย จงวิไลเกษม 49 43 92 19 C 30 11 6 2
7. 30 14 นาย ธนานันต์ กวนสำโรง 47 47 94 19 C 30 11 8 5
8. 30 11 นาย นรินทร์ ซื่อตรง 44 48 92 19 C 30 7 4 2
9. 30 18 นาย สุนทร จันทา 49 45 94 21 C 30 10 5 2
10. 30 11 นาย อมรชัย พันธุมนตรี 47 50 97 21 C 30 8 5 2
11. 30 1 นาย สิทธินนท์ วิโรจน์ชัยชาญ 55 48 103 22 C 30 7 4 2
12. 29 1 นาย บันลือ ซาซง 51 47 98 22 C 29 8 5 2
13. 29 14 นาย กังวานไกล ชมภูศรี 50 47 97 23 C 29 7 5 4
14. 28 8 นาย ระพีพัฒน์ รัตนาภรณ์ 51 48 99 23 C 28 8 5 4
15. 27 12 นาย ไพศาล ปั้นงาม 52 47 99 24 C 27 7 2 1
16. 27 0 นาย วิสูจน์ กาญจนสุวรรณ์ 51 48 99 24 C 27 6 4 1
17. 26 11 นาย พีรพล พันธุมนตรี 53 48 101 24 C 26 6 5 2
18. 26 18 นาย บุรินทร์ ระดมสุทธิกุล 50 50 100 24 C 26 5 4 3
19. 26 11 นาย อุทร สินธิวงศ์ 50 50 100 24 C 26 5 3 3
20. 25 6 นาย คงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 52 50 102 24 C 25 7 4 2
21. 24 18 นาย นที ทองใบ 54 49 103 24 C 24 7 5 2
22. 21 2 นาย นรภัทร อิงบุญมีสกุล 56 49 105 24 C 21 5 3 2
23. 20 18 นาย ธนวัฒน์ อรัญนารถ 56 51 107 24 C 20 5 1 1
24. 19 12 นาย บุญญฤทธิ์ อินทรสุวรรณ 56 51 107 24 C 19 5 3 2
25. 19 0 นาย วรวัฒน์ ศรีหนา 54 53 107 24 C 19 5 3 2
26. 18 18 นาย ประยูร ลาน้ำเที่ยง 60 50 110 24 C 18 6 4 4
27. 18 14 นาย อดิศักดิ์ ธนาเลิศวิสุทธิ์ 57 51 108 24 C 18 3 2 1
28. 18 11 นาย สมประสงค์ หนูไชยยา 57 54 111 24 C 18 4 4 2
29. 18 12 นาย ปรีชา ยงศรีพิพัฒน์ 53 59 112 24 C 18 3 1 1
30. 16 11 นาย สุวิทย์ ชื่นชม 56 57 113 24 C 16 2 1 0
31. 21 1 นาย ประสิทธิ์ นิยมสิน-C -RTD 55 54 109 24 C 21 4 4 2