#การแข่งขัน : TAGFA GOLF TOURNAMENT ครั้งที่ 1 [Flight - A:0-9 ]
#สนาม : Rachakram Golf club and Resort #วันที่ : 2020-11-25 [R1] #ผู้จัด : TAGFA GOLF
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-06-1818:39:20]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 38 18 คุชินภัทร กมลปลิ้ม - LOW GROSS.1 39 35 74 5 A 38 19 12 6
2. 36 10 คุณปรีดา บจก.ทีทีกลาส - WINNER . A 39 38 77 6 A 36 16 10 6
3. 36 4 คุณจีระวัฒน์ เชียงจันทร์ - WINNER . A 1 42 36 78 7 A 36 18 13 7
4. 35 18 คุณเชวลิต โสตถิพูนพงษ์ - WINNER . A 2 39 38 77 5 A 35 16 10 6
5. 35 10 คุณประหยัด สมปาง 38 40 78 7 A 35 14 9 4
6. 35 5 .คุณสุรพรรณ สุทธิพงศ์ 41 39 80 9 A 35 16 11 4
7. 34 13 คุณวีระพล ทะนันชัย 42 39 81 9 A 34 15 10 5
8. 34 12 คุณธนกร คะกาทอง 38 43 81 9 A 34 11 6 1
9. 32 11 พล.ต.ท.คช์ชา บจก.สมบูรณ์ 39 44 83 8 A 32 13 8 2
10. 0 1 คุณวิรัต ลื้ไวโรจน์ -RTD 0 0 0 0 A 0 0 0 0
11. 0 3 คุณกริช เถื่อนสุริยะ -RTD 0 0 0 0 A 0 0 0 0
12. 0 14 คุณธนพล งามธนไพศาล -RTD 0 0 0 0 A 0 0 0 0
13. 0 1 คุณอดิเรก ธีรเวชญาณ -RTD 0 0 0 0 A 0 0 0 0
14. 0 4 คุณธนเดช เจริญวิภาค -RTD 0 0 0 0 A 0 0 0 0
15. 0 15 คุณก่อ ธาราทอง -RTD 0 0 0 0 A 0 0 0 0