#การแข่งขัน : TAGFA GOLF TOURNAMENT ครั้งที่ 1 [Flight - B:10-18 ]
#สนาม : Rachakram Golf club and Resort #วันที่ : 2020-11-25 [R1] #ผู้จัด : TAGFA GOLF
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-06-1818:03:46]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 36 13 คุณสญชัย กีรติกฤติยานนท์ - LOW NET.1 42 38 80 11 B 36 16 13 8
2. 36 13 คุณสุวิช มูลสาร - WINNER . B 41 39 80 11 B 36 15 12 5
3. 35 2 คุณปรีดา เกื้อรอด - WINNER . B 1 42 39 81 10 B 35 15 9 3
4. 35 14 คุณอุเทน ชูหนู - WINNER . B 2 38 43 81 10 B 35 11 6 3
5. 35 12 ผศ.ดุสิต ภู่ตระกูล 35 48 83 10 B 35 8 4 2
6. 35 3 คุณธีรภัทร แสวงมงคล 44 44 88 18 B 35 10 6 3
7. 34 6 คุณเสกสรรค์ นุตะดี 42 40 82 10 B 34 14 9 4
8. 34 16 คุณพลาศร ธุมชัย 40 42 82 10 B 34 12 7 2
9. 34 7 คุณสกล บุญไทย 42 41 83 11 B 34 13 9 4
10. 34 18 คุณ ณ ธิษ ส. ขาวสำอางค์ 41 42 83 12 B 34 12 7 3
11. 34 18 คุณศตรณ นิ้มเจริญ(กบ) 43 43 86 14 B 34 12 8 5
12. 34 10 คุณถาวร ทิพย์วารินทร์ 44 43 87 17 B 34 11 6 3
13. 33 11 คุณสมบูรณ์ บุพกรการ 40 43 83 11 B 33 11 8 5
14. 33 12 พ.ต.อ. ชลันธร บริบุญ 40 43 83 11 B 33 11 8 3
15. 33 15 คุณก๊อก ธาราทอง 39 44 83 11 B 33 10 7 2
16. 33 16 คุณอริญชย์ เวศกิจกุล 39 45 84 11 B 33 11 7 4
17. 33 10 คุณสำอาง เรืองตา 44 40 84 12 B 33 14 8 5
18. 33 18 คุณธงชัย สงค์ประชา 42 42 84 12 B 33 12 8 4
19. 33 4 คุณชลากร เอกชัยพัฒนกุล 46 41 87 13 B 33 14 9 6
20. 33 4 คุณวงพงษ์ จีระประภาพงศ์ 44 45 89 13 B 33 12 8 5
21. 33 2 คุณกล้า เกื้อกุลกลาส 42 43 85 13 B 33 11 5 1
22. 33 14 คุณธนาพงศ์ จารุสถิระกุล 43 46 89 14 B 33 12 6 4
23. 33 2 คุณขยัด ดำประไพร 44 42 86 15 B 33 13 9 5
24. 33 8 คุณอดิเรก พันธิสุนทร 43 43 86 15 B 33 11 7 5
25. 33 8 คุณวิโรจน์ ตั้งปริมณฑล 49 38 87 16 B 33 16 10 6
26. 33 8 คุณปรียาศักดิ์ รอดแก้ว 46 43 89 18 B 33 12 7 3
27. 32 14 คุณกำพล ศรีไท 45 40 85 12 B 32 14 9 3
28. 32 10 คุณพงษกร บจก.ทีทีกลาส 44 41 85 12 B 32 13 8 4
29. 32 2 คุณจรุง เกื้อสกุลกลาส 43 44 87 13 B 32 10 7 5
30. 32 13 คุณธเนศ อ่อนนุ่ม 43 44 87 14 B 32 11 6 2
31. 32 8 คุณศิริวุฒ วิทยาภรณ 44 43 87 15 B 32 11 7 4
32. 32 12 คุณวิษณุ รุ่งเรืองกลกิจ 44 44 88 16 B 32 11 7 3
33. 31 1 คุณวรวิทย์ สิทธิจารธรรม 43 46 89 15 B 31 10 7 3
34. 31 11 คณเกียงศักดิ์ บจก.สมบูรณ์ 44 48 92 17 B 31 8 4 1
35. 31 12 คุณจตุพร ตั้งประดิษฐ 43 47 90 17 B 31 7 4 1
36. 31 5 คุณธีระพร สงวนทรัพย์กร 49 45 94 18 B 31 10 7 5
37. 30 13 คุณจรูญ ชีวิตโสภณ 45 45 90 15 B 30 11 6 1
38. 30 3 คุณนันทวัช ธูปศรี 44 45 89 15 B 30 10 5 2