#การแข่งขัน : Thai Golf Bidder 2019 # 1 By Fitness Plus [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : Suvarnabhumi Golf and Country Club #วันที่ : 2019-07-05 [R1] #ผู้จัด : Thai Golf Bidder 2019
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-06-1820:14:37]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 42 0 โฆษิต คุณวงค - LOW GROSS.1 34 33 67 1 A 42 21 13 7
2. 39 0 มนัสพงษ์ เอกเอี่ยมโรจน์ 38 36 74 6 A 39 18 12 7
3. 39 0 นิธิศ วัฒนภาคย์ 38 36 74 6 A 39 18 11 5
4. 39 0 สยาม มิตรเจริญ 34 41 75 8 A 39 13 7 3
5. 38 0 คมกริช (Pro) 36 34 70 0 A 38 20 12 6
6. 38 0 สุเมธ บุญจันทร์ (Pro) 35 35 70 0 A 38 19 13 5
7. 38 0 โชค วันสเต็ป (Pro) 35 35 70 0 A 38 19 12 6
8. 38 0 อธิธาน เชาวลิต 38 34 72 3 A 38 20 12 7
9. 38 0 เต้น ไฟฟ้า 40 34 74 5 A 38 20 13 6
10. 37 0 นเศษฐ์ น้อยจินดา (Pro) 36 35 71 0 A 37 19 14 6
11. 37 0 คฑา 41 35 76 7 A 37 19 14 6
12. 37 0 เอกชัย​ ตาแก้ว 39 37 76 7 A 37 17 10 3
13. 37 0 นิคม ฤทธิงาม 39 38 77 8 A 37 16 11 5
14. 36 0 สุชาติ เดสันเทียะ. 38 36 74 3 A 36 18 11 6
15. 36 0 ศิริศักดิ์ มงคลภิญโญภาส 39 36 75 4 A 36 18 12 6
16. 36 0 ดิเรก คชสิทธิ 40 36 76 5 A 36 18 12 5
17. 36 0 วัฒนา สีตื้อ 40 37 77 6 A 36 17 11 7
18. 36 0 กุลธวัช สุ่มเกตุ 39 38 77 7 A 36 16 8 2
19. 36 0 ปราการ รัตนประภา 42 36 78 8 A 36 18 11 5
20. 36 0 ทวีลาภ ปี่แก้ว 39 39 78 8 A 36 15 10 6
21. 36 0 วิฑูรย์ ช้อยนิยม 41 38 79 9 A 36 16 9 3
22. 36 0 วีรภัทร์ 43 37 80 11 A 36 17 12 6
23. 35 0 วิฑูรย์ อารยะสัจพงษ์ 37 38 75 3 A 35 16 10 5
24. 35 0 กิติมศักดิ์ 40 38 78 6 A 35 16 10 4
25. 35 0 นาย ณรงค์ชัย สุโภภาค L 42 37 79 8 A 35 17 12 5
26. 35 0 อำนวย สำนึกสอง 40 39 79 8 A 35 15 9 5
27. 35 0 นิธิกานต์ หมุดธรรม 41 39 80 9 A 35 15 10 6
28. 35 0 วรพจน์ บุญญานันท์ 40 41 81 10 A 35 13 8 4
29. 34 0 รัฐ เตชอภิโชค 44 38 82 9 A 34 16 11 5
30. 34 0 กรกฤต 41 40 81 9 A 34 14 9 4
31. 34 0 ศักดิ์ริณทร์ เสกประเสริฐ XXL 40 41 81 9 A 34 13 9 6
32. 34 0 พรเชิด ศรีอนันต์ 40 41 81 9 A 34 13 7 6
33. 34 0 ธนวรรธ 44 40 84 10 A 34 14 9 4
34. 34 0 พชร ฉัตรไพศาลสกุล 41 41 82 11 A 34 13 9 5
35. 33 0 ปิตุภูมิ สุบงกช 44 39 83 11 A 33 15 10 5
36. 33 0 พงษ์อนันต์ วัดเล็ก 42 41 83 11 A 33 13 8 3
37. 33 0 พนม เหมือนใจ 45 39 84 12 A 33 15 11 6
38. 32 0 นรภัทร 41 43 84 11 A 32 11 9 4
39. 32 0 ดิษฐพงศ์ ดุลยวิทย์. 44 41 85 12 A 32 13 8 3
40. 32 0 ณัฐวุฒิ พนมวัน 40 45 85 12 A 32 10 6 2
41. 28 0 ภิญโญ คินทรักษ์ (Pro) 41 39 80 0 A 28 15 10 4
42. 27 0 ประสิทธิ์ คำภูแสน (Pro) 41 40 81 0 A 27 14 10 7