#การแข่งขัน : Thai Golf Bidder 2019 # 1 By Fitness Plus [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : Suvarnabhumi Golf and Country Club #วันที่ : 2019-07-05 [R1] #ผู้จัด : Thai Golf Bidder 2019
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1906:06:27]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 32 0 กฤษณ์ สุวรรณบัตร - LOW GROSS.1 43 47 90 19 C 32 7 3 3
2. 32 0 คมกฤษณ์ วงศ์เพชรชารัต 43 48 91 19 C 32 7 4 2
3. 32 0 สิทธิคุณ สิทธิวงศ์ 46 46 92 21 C 32 8 6 1
4. 32 0 บูลศักดิ์ ประสิทธิ์วัฒนะกุล 45 48 93 22 C 32 6 6 3
5. 31 0 คุณนรงพร ทองอุไร 47 46 93 19 C 31 10 8 4
6. 31 0 ชัยยศ 46 45 91 19 C 31 9 5 1
7. 31 0 ปุ่น วิชชุไตรภพ 46 45 91 19 C 31 9 5 1
8. 31 0 กิตติพงษ์ งามบุญสืบ 46 45 91 19 C 31 9 4 3
9. 31 0 สิทธิกร วีระสมบัติ 45 46 91 19 C 31 9 6 4
10. 31 0 ธิเดช พานทอง 49 45 94 21 C 31 9 5 2
11. 31 0 ชัยวัฒน์ ทองคณารักษ์ 45 48 93 21 C 31 6 3 1
12. 31 0 นายสุเทพ เรืองมโนธรรม 45 50 95 22 C 31 6 6 2
13. 30 0 พาณิชย์ ตัณฑเสถียร 52 43 95 19 C 30 11 8 3
14. 30 0 ตี๋ มนต์ชัย 46 46 92 19 C 30 8 5 4
15. 30 0 อัครวุฒิ อัครเดชาวุฒิ 47 47 94 20 C 30 7 5 1
16. 30 0 รัชพงศ์ รักตพงศ์ไพศาล Fitness plus 47 47 94 20 C 30 7 4 0
17. 30 0 ชูศักดิ์ ตระกูลลาภพันธุ 50 44 94 21 C 30 10 9 4
18. 30 0 ชายน้อย 47 48 95 23 C 30 6 3 1
19. 30 0 นรารักษ์ 45 50 95 23 C 30 4 4 1
20. 30 0 จารึก ขวัญเกื้อ 49 47 96 24 C 30 8 7 2
21. 29 0 ภูดิท ไตรวิทยากร 48 48 96 21 C 29 9 8 3
22. 29 0 พิรพล 47 51 98 21 C 29 6 3 1
23. 29 0 บอยใหญ่ รัฐกิจ 49 47 96 23 C 29 8 5 2
24. 28 0 สิทธิชัย 49 49 98 24 C 28 6 5 2
25. 28 0 กฤษณะ ลัดดาวงค์ 48 50 98 24 C 28 5 3 3
26. 27 0 อิษฏ์ วิกรัยศักดา 53 47 100 22 C 27 9 7 2
27. 27 0 ยอด พื้นสะเทือน 43 57 100 22 C 27 3 2 2
28. 27 0 สุพัฒน์ จงประเสริฐ 53 46 99 24 C 27 8 6 3
29. 27 0 บอย พีระพงศ์ 48 51 99 24 C 27 4 3 1
30. 27 0 สุริยันต์​ ศรีเรือน 47 52 99 24 C 27 2 1 0
31. 26 0 ธีระศักดิ์ กิ่งชาญศิลป์ 54 49 103 24 C 26 6 6 4
32. 24 0 สิทธิพร เลิศประเสริฐคุณ 53 49 102 24 C 24 7 5 1
33. 23 0 ต่อพงศ์ สถาปนรัติ 57 47 104 24 C 23 8 6 2
34. 23 0 มงคล อนุรักษ์แดนไทย 52 52 104 24 C 23 4 2 2
35. 23 0 นายกอบศักดิ์ บุญญศานติ์ 52 54 106 24 C 23 5 3 2
36. 23 0 สายชล ชิงชัย 49 54 103 24 C 23 3 2 2
37. 22 0 ไกรฤทธิ์ 53 51 104 24 C 22 3 2 1
38. 21 0 จตุพร ศิลภัณฑ์ 55 54 109 24 C 21 5 2 0
39. 21 0 ธนัฏฐ์ชัย สะโลรัมย์ 53 52 105 24 C 21 4 2 2
40. 20 0 สร จารุวรรณชัย 53 54 107 24 C 20 5 3 2