#การแข่งขัน : "SINGHA Amateur Golf Circuit 2018 # 2 [Flight - B:13-18 ]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2018-06-20 [R1] #ผู้จัด : Sports Management Group
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1619:59:49]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 35 0 Mr.James Cuddy 40 45 85 14 B 35 10 5 3
2. 35 0 คุณถวัลย์ชัย มีเพียร 40 44 84 15 B 35 10 6 3
3. 34 0 คุณบรรณศาสตร์ เรืองจันทร์ 45 40 85 13 B 34 14 9 5
4. 34 0 คุณพรหมพิริยะ เทพสุรินทร์ 44 41 85 14 B 34 13 10 4
5. 34 0 คุณวาระ ตันสกุล 41 44 85 14 B 34 10 7 3
6. 34 0 Mr.Lee O'Neill 41 45 86 15 B 34 10 8 4
7. 33 0 คุณสุชาติ สมภพศาสตร์ 44 42 86 14 B 33 12 8 4
8. 33 0 Mr.Lee Min Soo 41 47 88 14 B 33 9 7 2
9. 33 0 คุณชา ชิมสกุล 42 44 86 15 B 33 10 7 3
10. 33 0 คุณศักดิ์สิทธิ์ เค้าสุวรรณ 43 44 87 16 B 33 10 8 4
11. 33 0 คุณวิชัย ธีระอรรถเวช 44 44 88 17 B 33 10 6 2
12. 32 0 คุณนิสิต หิมทอง 43 43 86 13 B 32 11 9 4
13. 32 0 คุณอร่าม ลือพร้อมชัย 44 43 87 14 B 32 11 6 3
14. 32 0 คุณอวยชัย ม่วงชร 43 44 87 14 B 32 10 6 4
15. 32 0 คุณชรัฐ ฤทธิพันธ์ 46 41 87 15 B 32 14 8 2
16. 32 0 คุณวีระพงษ์ ศิริพันธ์ 44 44 88 15 B 32 11 8 4
17. 32 0 คุณวัชรินทร์ ศรีสุข 45 43 88 16 B 32 11 8 4
18. 32 0 คุณบรรหาญ บุญไธสงค์ 45 43 88 16 B 32 11 6 5
19. 32 0 คุณจักรพงษ์ แข่งขัน 45 43 88 16 B 32 11 6 3
20. 32 0 คุณวิรัชชัย ภัทรกาญจน์ 42 49 91 16 B 32 8 4 1
21. 32 0 คุณสายฝน เขียวเกิด 45 44 89 17 B 32 11 6 5
22. 32 0 คุณอำนวย จิตแหง 43 46 89 17 B 32 8 6 1
23. 32 0 คุณทรงวุฒิ สามัคคีธรรม 43 46 89 17 B 32 9 5 3
24. 32 0 คุณสุนทร โชติโรจน์อนันต์ 43 46 89 17 B 32 9 5 2
25. 32 0 คุณสราวุฒิ นุ่นจำนงค์ 43 47 90 18 B 32 7 4 2
26. 31 0 คุณเชาวลิต อัยราคม 43 45 88 14 B 31 10 6 3
27. 31 0 คุณกิตติราช แก่นท้าว 42 46 88 15 B 31 9 7 3
28. 31 0 คุณกมล แก้วประดับ 44 45 89 16 B 31 10 6 2
29. 31 0 คุณเมธาสิทธิ์ จิณกับ 44 45 89 16 B 31 10 4 0
30. 31 0 คุณอภิชัย ภัทรเวสารัช 43 49 92 18 B 31 7 4 1
31. 30 0 คุณปิยพันธ์ คงละออ 42 47 89 15 B 30 9 7 3
32. 30 0 Mr.Lee Jong Wook 39 53 92 16 B 30 6 5 2
33. 30 0 คุณจรัญ​ ทองมี 49 43 92 17 B 30 11 7 2
34. 30 0 คุณวีรยุทธ สุขสุรติชัย 49 46 95 17 B 30 9 6 3
35. 30 0 คุณวิวัฒน์ เหลืองวรพันธ์ 45 47 92 18 B 30 8 5 2
36. 30 0 Mr.Kim Dae Sik 43 49 92 18 B 30 7 4 1
37. 27 0 พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน 45 53 98 18 B 27 7 5 3