#การแข่งขัน : "SINGHA Amateur Golf Circuit 2018 # 2 [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2018-06-20 [R1] #ผู้จัด : Sports Management Group
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1619:20:05]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 32 0 Mr.Park No Suke 46 46 92 21 C 32 9 4 2
2. 32 0 คุณแสงชัย แซ่หย่าง 41 51 92 21 C 32 4 2 1
3. 31 0 คุณธัญญา สุวรรณรักษา 46 45 91 19 C 31 9 5 2
4. 31 0 คุณวิทยา ศรีสุข 43 48 91 19 C 31 6 2 0
5. 31 0 คุณอำนาจ รามโกมุท 46 47 93 21 C 31 7 4 2
6. 30 0 คุณกิตติพันธุ์ แก้วประดับ 45 48 93 19 C 30 8 8 3
7. 30 0 คุณจีระวัฒน์ เชียงจันทร์ 45 49 94 19 C 30 9 7 2
8. 30 0 คุณสืบประวัติ เพชรรัตน์ 44 49 93 19 C 30 7 5 1
9. 30 0 คุณชลธิรา รามโกมุท 42 50 92 19 C 30 5 4 1
10. 30 0 คุณจรัล เขียวเกิด 47 47 94 20 C 30 8 6 3
11. 30 0 คุณกิตติพงษ์ วิริยะจรรยงค์ 44 49 93 20 C 30 6 4 2
12. 30 0 คุณธนิษฐ์ วัชรีบำรุง 44 49 93 20 C 30 6 4 1
13. 30 0 คุณไพศาล วารีวะนิช 52 46 98 21 C 30 9 5 1
14. 30 0 คุณชรินทร์ ปริตตะพงศาชัย 46 48 94 21 C 30 8 4 2
15. 30 0 คุณปิยะวัฒน์ โภคสวัสดิ์ 49 46 95 22 C 30 8 4 1
16. 30 0 Mr.Kim Won Chul 46 50 96 22 C 30 6 6 0
17. 30 0 คุณนพวรรธ์ เพชรไพบูลย์ 48 48 96 24 C 30 6 4 0
18. 29 0 คุณธเนศ สุวรรณรัตน์ 47 46 93 19 C 29 9 5 3
19. 29 0 คุณสมคิด บ่อน้อย 44 50 94 19 C 29 7 5 1
20. 29 0 Mr.John Griffith 46 49 95 20 C 29 7 5 4
21. 29 0 Mr.Ian Harrison 49 47 96 22 C 29 8 5 4
22. 29 0 คุณธีรยุทธ จุลภักดิ์ 47 50 97 23 C 29 7 4 1
23. 29 0 คุณวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ 46 50 96 23 C 29 5 4 3
24. 29 0 คุณสมชาย ทองสม 45 52 97 24 C 29 3 3 1
25. 28 0 คุณสิริชัย เจริญรัถ 44 51 95 19 C 28 6 4 1
26. 28 0 Mr.Chan Woong Park 47 48 95 20 C 28 8 4 0
27. 28 0 Mr.Lee Jung Hwan 51 47 98 22 C 28 7 5 1
28. 28 0 คุณวิศิษฎ์ จันทร์สิทธิพงศ์ 49 48 97 22 C 28 7 6 2
29. 28 0 คุณวิจารณ์ เทพรักษ์ 47 52 99 22 C 28 5 5 2
30. 28 0 คุณอนุชา ตายนศานติ 44 57 101 22 C 28 4 2 2
31. 28 0 คุณอวยชัย อินทร์นาค 43 55 98 22 C 28 3 2 0
32. 28 0 คุณประดิษฐ์ เจริญจงสุข 49 49 98 23 C 28 8 5 1
33. 28 0 Mr.Chris Miller 46 55 101 24 C 28 2 1 0
34. 27 0 คุณอนวัช เนียมสงค์ 48 49 97 20 C 27 8 6 1
35. 27 0 Mr.Martin Fells 48 51 99 20 C 27 6 3 1
36. 27 0 คุณไพศาล รบมีชัย 51 49 100 22 C 27 8 4 1
37. 27 0 คุณพจนน์ปกรณ์ สกุลกานต์วณิช 48 50 98 22 C 27 6 3 2
38. 27 0 Mr.Kim Suhyun 50 50 100 23 C 27 7 4 1
39. 27 0 คุณพงศ์พัฒน์ พิตรปรีชา 49 50 99 24 C 27 6 3 1
40. 26 0 คุณกมล มีพูล 49 50 99 22 C 26 6 1 0
41. 26 0 คุณทวี อัยยะศิริ 54 47 101 24 C 26 9 4 1
42. 26 0 คุณวรพจน์ กลับวิเศษ 46 54 100 24 C 26 4 1 0
43. 25 0 คุณอำนาจ เหลืองช่วยโชค 50 53 103 24 C 25 3 1 0
44. 25 0 คุณสมพงษ์ กาญจนประภาส 48 59 107 24 C 25 4 2 0
45. 24 0 คุณชัยวัฒน์ หอธรรมรัตน์ 52 55 107 24 C 24 4 3 2
46. 23 0 คุณอนุชา แซ่ผู่ 54 50 104 24 C 23 7 5 2
47. 23 0 คุณสิทธา งานสถิล 52 53 105 24 C 23 5 1 1
48. 23 0 คุณศรัทธา พงษ์กิจการุณ 48 55 103 24 C 23 3 3 1
49. 22 0 คุณพงษ์เกียรติ ลีลายุทธการ 45 61 106 23 C 22 2 2 1
50. 22 0 คุณภิญญา สุโภชนาก 51 53 104 24 C 22 4 4 2
51. 22 0 คุณชัชวลิต หาญวรศาสตร์ 54 59 113 24 C 22 4 4 1
52. 21 0 คุณจุฑาทิตย์ กังส 56 50 106 24 C 21 5 1 0
53. 21 0 คุณพิพัฒน์ วิวัฒนะประเสริฐ 53 54 107 24 C 21 2 1 0
54. 21 0 คุณสิทธินันท์ หิรัญวัฒนสุข 50 55 105 24 C 21 2 1 0
55. 20 0 คุณคงศักดิ์ มูลฉันทะ 54 54 108 24 C 20 4 4 3
56. 20 0 คุณบัญญัติ สุขขัง 51 57 108 24 C 20 3 1 1
57. 20 0 คุณบรรจบ อินทร์คง 50 57 107 24 C 20 2 1 1
58. 19 0 Mr.Andrew Vier 55 52 107 24 C 19 5 5 3
59. 19 0 คุณอริยธัช กุลศรีนภาพงศ์ 50 57 107 24 C 19 2 2 1
60. 19 0 คุณณภพร นพสุวรรณ 48 62 110 24 C 19 2 2 1
61. 18 0 คุณวิรัช โรจนสิงห์สวัสดิ์ 57 54 111 24 C 18 4 3 1
62. 18 0 คุณโภคิน จุลเจริญ 55 55 110 24 C 18 3 2 0
63. 18 0 คุณธงชัย เสรีวัฒนา 53 57 110 24 C 18 2 2 0
64. 18 0 คุณศิริกัญญา อยู่ศิริ 53 58 111 24 C 18 4 3 1
65. 18 0 คุณสุกัลยา อัมพวัน 52 57 109 24 C 18 3 3 0
66. 17 0 คุณจุลภาค จุลรังษี 61 49 110 24 C 17 6 5 2
67. 17 0 คุณมนัสนันท์ ดงงาม 55 55 110 24 C 17 3 2 1
68. 17 0 คุณวิทยา พรหมแก้ว 54 58 112 24 C 17 2 2 1
69. 17 0 คุณวิชัย เจริญผ่อง 52 60 112 24 C 17 2 2 0
70. 17 0 คุณพิสิทธิ์​ เจือละออง 53 57 110 24 C 17 3 3 0
71. 16 0 คุณภัทร์ภณวีร์ โพธิพงศา 56 57 113 24 C 16 3 2 1
72. 16 0 Mr.Magnus Hine 56 63 119 24 C 16 3 1 0
73. 16 0 คุณมหิศร ดิเรกลาภ 55 59 114 24 C 16 2 0 0
74. 16 0 Mr.Nic Clark 53 65 118 24 C 16 2 2 2
75. 16 0 คุณธนัญชัย จงรักศักดิ์ 51 64 115 24 C 16 2 2 0
76. 16 0 คุณอักษราภรณ์ ประยุกสกุล 52 69 121 24 C 16 1 0 0
77. 12 0 คุณพัชรณัฐ หอวณิชวิทย์ 61 64 125 24 C 12 1 1 1
78. 12 0 คุณวิศิศญ์ หนุนพาณิชพงษ์ 55 62 117 24 C 12 1 1 1
79. 9 0 Mr.Rolf Preisker 60 72 132 24 C 9 1 0 0