#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 6 [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-11-28 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1905:41:40]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 32 0 1.รองไก่ - WINNER . C 42 48 90 19 C 32 6 5 2
2. 31 0 3.คุณสมบูรณ์  - WINNER . C 1 46 45 91 19 C 31 9 6 2
3. 31 0 2.คุณสมหมาย ประสิทธิ์ 47 46 93 21 C 31 8 5 2
4. 31 0 1.คุณสมภพ 46 48 94 22 C 31 6 5 3
5. 31 0 4.คุณอุทัย 46 48 94 22 C 31 6 4 2
6. 31 0 6.คุณชาติชาย 46 48 94 23 C 31 7 6 5
7. 30 0 2.วิมล 51 42 93 20 C 30 12 8 4
8. 30 0 3.คุณภัทรพล เล่าเปี่ยม 48 45 93 20 C 30 10 6 3
9. 30 0 4.คุณรังสรรค์ 46 48 94 21 C 30 7 3 2
10. 30 0 4.คุณวิกรม คุณสมบัติ 50 46 96 24 C 30 8 5 1
11. 29 0 1.คุณธนาวุฒิ ท้วมสมบุญ 49 45 94 20 C 29 10 6 2
12. 29 3.คุณMike Cotter 47 47 94 20 C 29 8 4 3
13. 29 0 4.คุณพุฒิชงค์ 47 48 95 21 C 29 7 6 4
14. 28 0 1.คุณสถาปัตถ์ 48 48 96 20 C 28 8 5 2
15. 28 0 1.คุณคงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 49 51 100 22 C 28 8 5 3
16. 28 0 2.คุณเชาว์ 49 49 98 22 C 28 6 3 2
17. 28 0 3.วินัย 47 52 99 24 C 28 4 2 0
18. 27 0 5.คุณวรชาติ+ผู้ติดตาม 50 47 97 21 C 27 8 7 4
19. 27 0 1.สมชาย 50 48 98 23 C 27 7 5 4
20. 27 0 6.คุณมนัส 50 49 99 24 C 27 5 4 2
21. 27 0 4.คุณอรุญ แห้วเพชร 48 51 99 24 C 27 4 3 2
22. 26 0 5.คุณพิชิต 51 49 100 23 C 26 7 6 5
23. 26 0 4.คุณสันทัด 54 47 101 24 C 26 8 6 2
24. 25 0 1.คุณภิญโญ เอี่ยมภู่ 49 52 101 24 C 25 3 2 2
25. 24 0 6.คุณอเนอก 55 48 103 24 C 24 8 6 4
26. 24 0 1.ดร.สุริยงค์ ชวนขยัน 52 50 102 24 C 24 5 2 0
27. 24 0 5.คุณขวัญชัย 51 51 102 24 C 24 4 3 2
28. 23 0 4.คุณรัชพลต์ สุทนต์ 56 50 106 24 C 23 5 3 1
29. 22 0 5.คุณปัญญรวิช 57 50 107 24 C 22 5 3 1
30. 22 0 7.คุณนันทพล 55 51 106 24 C 22 6 4 3
31. 21 0 3.คุณรณกร รังสีไตรเดช 58 50 108 24 C 21 5 3 3
32. 20 0 3.คุณศุภชัย 55 55 110 24 C 20 2 2 0
33. 19 0 3.คุณศิรเมศร์ + ผู้ติดตาม 57 55 112 24 C 19 5 5 4
34. 18 0 4.คุณสุรีย์พร(นอนเดี่ยว) 57 58 115 24 C 18 4 4 3
35. 17 0 2.คุณศุภชาติ 58 54 112 24 C 17 4 2 0
36. 17 0 4.คุณจักรกริช วีร์วรเดช 54 55 109 24 C 17 3 1 0
37. 16 0 3.คุณณัฐพล ศุกระศร 55 56 111 24 C 16 3 2 2
38. 15 0 คุณวิชัย ต่อเติมกิจชัย 59 62 121 24 C 15 3 3 2
39. 15 0 2.คุณสงคราม เสงี่ยมพักตร์ 55 60 115 24 C 15 1 0 0
40. 14 0 1.คุณวุฒิชัย 55 57 112 24 C 14 0 0 0
41. 13 0 5.คุณสุรพล พินิจชอบ 63 55 118 24 C 13 3 3 1
42. 12 0 2.คุณชนพัฒน์ นวลักษณ์ : bBie.1 62 60 122 24 C 12 2 0 0
43. 11 0 คุณธมณ ต่อเติมกิจชัย 56 60 116 24 C 11 1 1 1
44. 10 0 2.คุณสงกรานต์ 63 57 120 24 C 10 4 2 2
45. 8 0 1.คุณสมเกียรติ เกิดจงรักษ์ 63 71 134 24 C 8 0 0 0