#การแข่งขัน : Khao Yai Country Club Championship [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : KHAO YAI COUNTRY CLUB #วันที่ : 2020-10-17 [R1] #ผู้จัด : Khao Yai Country Club
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1905:54:47]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 32 0 คุณ มณฑล หรรษคุณารพณ์ - WINNER . C 46 47 93 22 C 32 7 6 3
2. 31 0 คุณประภา นฤทัย 44 47 91 19 C 31 7 4 3
3. 31 0 คุณพิมพ์ลภัส เทพสุรินทร์ 45 47 92 20 C 31 7 5 4
4. 31 0 คุณกัณตพัตร ชูเชิต 44 48 92 20 C 31 6 3 2
5. 31 0 คุณรพีพงศ์ ศิริรุ่งวัฒนชัย 46 47 93 21 C 31 7 4 2
6. 30 0 Mr.Tho Tran 46 48 94 21 C 30 6 5 4
7. 30 0 คุณกสิภัส เอื้ออารี 45 49 94 21 C 30 7 2 0
8. 30 0 คุณวีระศักดิ์ เพิ่มแพงพันธ์ 51 45 96 24 C 30 9 7 3
9. 29 0 นพ. กิตติพงษ์ ประวีณวงษ์วุฒิ 41 53 94 19 C 29 5 4 0
10. 29 0 Mr. Yoshiro Kato 50 44 94 20 C 29 10 6 3
11. 29 0 คุณพิภพ มีทองคำ 43 52 95 20 C 29 5 4 2
12. 29 0 คุณอาทิตย์ ลิ้มไพศาล BDMS 52 45 97 22 C 29 9 7 3
13. 29 0 Mr. Masakazu Ikeda 48 48 96 22 C 29 7 5 1
14. 28 0 คุณนภัสสร เฮืองหล้า 46 51 97 22 C 28 6 5 2
15. 28 0 คุณครองพงษ์ อิสระ 50 48 98 23 C 28 7 2 1
16. 28 0 Mr. Tomoyuki Otsuka 48 49 97 23 C 28 5 2 1
17. 28 0 คุณนพดล แปงแสน 49 49 98 24 C 28 6 6 4
18. 28 0 คุณวสันต์ อรุณงาม 49 49 98 24 C 28 6 2 1
19. 28 0 คุณเตือนใจ เอิร์นชอว์ 48 50 98 24 C 28 5 3 1
20. 28 0 คุณสมพล จูห้อง 45 53 98 24 C 28 2 1 1
21. 27 0 คุณสุวิช พรหมกิ่งแก้ว 51 48 99 24 C 27 6 3 1
22. 27 0 คุณชนะ ฉัตรธนพรโยธิน 49 50 99 24 C 27 4 3 1
23. 27 0 คุณรังสรรค์ ทั่งทอง 49 50 99 24 C 27 6 3 2
24. 27 0 คุณพิพัฒน์ ชลอำไพ 49 50 99 24 C 27 5 3 1
25. 27 0 คุณธนัส สายสิทย์ 50 52 102 24 C 27 6 3 3
26. 26 0 คุณสมพจน์ (คุณเน้ง) 50 51 101 24 C 26 6 4 2
27. 26 0 Mr.Vakin Damrongrat 48 52 100 24 C 26 3 1 0
28. 25 0 คุณธรรม S Super 55 47 102 24 C 25 8 4 3
29. 25 0 Mr.Hiroyasu Ito 56 48 104 24 C 25 7 4 1
30. 24 0 Mr. Kazuhiro Chiba 47 56 103 24 C 24 2 1 0
31. 23 0 คุณรัตน์เขต มีสุข 56 49 105 24 C 23 6 4 3
32. 23 0 คุณยศดนัย กมลพนัส 48 57 105 24 C 23 2 2 1
33. 23 0 คุณวันชัย ถนัดค้า 49 55 104 24 C 23 4 1 1
34. 22 0 คุณวัชรพงษ์ ขันติโชติ 58 48 106 24 C 22 6 5 2
35. 22 0 คุณธัญชภัทร์ ศรีชะโร 54 51 105 24 C 22 4 1 1
36. 22 0 คุณธีรพล พรหมมาศ  52 53 105 24 C 22 5 3 1
37. 22 0 คุณเชิดศักดิ์ พรหมคุปต์ 50 57 107 24 C 22 5 5 1
38. 22 0 คุณอภิชาติ พิเคราะห์แน่ 49 55 104 24 C 22 1 1 1
39. 21 0 คุณประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ 52 53 105 24 C 21 3 1 0
40. 21 0 Mr. Surachai Akkhawijit 50 57 107 24 C 21 2 2 1
41. 20 0 Mr. Chakanon Varith 52 56 108 24 C 20 2 0 0
42. 19 0 คุณสถิตพงษ์ ตนะวิไชย 58 53 111 24 C 19 4 3 1
43. 19 0 คุณเวโรจน์ G22 56 54 110 24 C 19 3 2 1
44. 19 0 นพ. ชวลิต เตโชเรืองวิวัฒน์ 52 55 107 24 C 19 3 3 1
45. 19 0 Mr.Takeharu Motegi 52 56 108 24 C 19 2 1 0
46. 18 0 คุณอานนทพันธ์ แผ่นสุวรรณ 54 55 109 24 C 18 2 0 0
47. 18 0 คุณฉัตรชัย ขจรสิทธินพคุณ 53 56 109 24 C 18 2 0 0
48. 18 0 Mr. Tadashi Nakagawa 55 58 113 24 C 18 2 1 0
49. 16 0 คุณไพศาล ศรีหเดชากุล 52 58 110 24 C 16 2 2 0
50. 15 0 คุณจารุวัตร จีระมานะพงศ์ 59 56 115 24 C 15 3 1 0
51. 11 0 คุณชยพล ภาวสุทธิไพศิฐ 59 56 115 24 C 11 4 4 0
52. 11 0 Mr.Fumiagi Nakashima 58 61 119 24 C 11 2 2 0
53. 11 0 Mr.Vichan Aroonmanakul 58 62 120 24 C 11 0 0 0
54. 8 0 Mr. Akihiro Kanaboshi 61 69 130 24 C 8 1 1 1
55. 7 0 Mr.Yosuke Fujii 71 67 138 24 C 7 1 1 0
56. 26 0 คุณพันทิพย์ ศุภษร -RTD 47 48 95 24 C 26 6 4 1