#การแข่งขัน : สืบสานตำนานกอล์ฟ โปรเผ่าสิงห์ ครั้งที่ 1/2564 [Flight - B:13-18 ]
#สนาม : Watermill Golf Club and Resort #วันที่ : 2021-12-22 [R1] #ผู้จัด : Nana Golf For You
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-06-1818:09:59]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 36 0 คุณวรนันท์ ธรรมภักดีโถคืน  - LOW NET.1 38 45 83 15 B 36 9 5 4
2. 35 0 คุณสุทัศน์ มิตรสัมพันธ์ - WINNER . B 40 43 83 13 B 35 11 8 6
3. 35 0 คุณวันชัย บุตรถิรชัย - WINNER . B 1 39 45 84 15 B 35 9 8 3
4. 34 0 คุณธัชช์ธิราช หงษ์อุปถัมภ์ชัย 42 43 85 13 B 34 12 9 4
5. 34 0 คุณกบ มิตรสัมพันธ์ 40 44 84 13 B 34 10 6 3
6. 34 0 คุณมานะ นักพรรษา 42 43 85 14 B 34 11 8 4
7. 34 0 คุณสราวุฒิ นิยมทอง 41 44 85 14 B 34 10 5 4
8. 34 0 คุณสันชัย มีชัยนันต์ 44 41 85 15 B 34 13 9 5
9. 34 0 คุณพรวิชญ์ เลิศลาภวัต (ต้น) 45 43 88 17 B 34 13 10 4
10. 33 0 คุณรัชพงศ์ รักตพงศ์ไพศาล 42 45 87 15 B 33 10 8 3
11. 33 0 คุณชัยวัฒน์ โสตถิยาภัย 44 44 88 16 B 33 11 6 3
12. 33 0 คุณสมพงษ์ หาญสมบูรณ์เดช 43 44 87 16 B 33 10 8 5
13. 33 0 คุณคณิต เนตินานนท์ 43 45 88 16 B 33 10 7 4
14. 33 0 คุณเกียรติ กัมปินะ 43 44 87 16 B 33 10 6 3
15. 33 0 คุณฤทธิ์ รติวัฒน์ 42 45 87 16 B 33 9 7 4
16. 33 0 คุณวรพงษ์ สุวันณโคต 45 44 89 18 B 33 10 7 4
17. 33 0 คุณพงษ์สันติ ฯ 44 45 89 18 B 33 9 7 2
18. 32 0 คุณโชคชัย ยุติธรรม 44 47 91 13 B 32 9 7 4
19. 32 0 คุณสุรเดษฎิ พวงแก้ว 47 42 89 14 B 32 13 8 3
20. 32 0 คุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู 43 44 87 14 B 32 11 8 3
21. 32 0 คุณภูมิพัฒน์ เอี่ยมอาจหาญ 45 43 88 16 B 32 12 10 6
22. 32 0 คุณรังสิต เจียมปัญญา 44 45 89 16 B 32 9 6 4
23. 32 0 CHARUK Kwankeua 42 46 88 16 B 32 9 5 2
24. 32 0 คุณอมร เมธยะกุล 45 45 90 17 B 32 10 6 2
25. 32 0 คุณณัฐกิตต์ บุญญะวีระวัฒน์ 48 43 91 18 B 32 11 7 4
26. 32 0 พ.อ.พิษณุ กัลยานิติกุล 44 46 90 18 B 32 9 7 2
27. 32 0 คุณนพดล วิมลศิริพรรณ 44 46 90 18 B 32 8 4 2
28. 32 0 คุณกิจจา มีสวัสดิ์ 43 47 90 18 B 32 7 6 3
29. 31 0 คุณสุทธิชัย (พี่โต้) 44 44 88 15 B 31 11 8 4
30. 31 0 คุณโอรส นิลรัตน์ ณ อยุธยา 45 45 90 16 B 31 10 9 6
31. 31 0 คุณธนฉัตร อมรพัชราเทพ 46 45 91 18 B 31 10 6 1
32. 31 0 พ.อ.กิตติ ลาภอนันต์ 42 50 92 18 B 31 7 6 2
33. 30 0 คุณสิทธิกร แหยมพันระนัย 43 48 91 17 B 30 8 6 5
34. 30 0 คุณวิโรจน์ 51 41 92 18 B 30 13 9 5
35. 30 0 คุณสมมารถ ไชยปรีชา 45 47 92 18 B 30 8 4 2
36. 30 0 คุณโทนี่ มิตรสัมพันธ์ 43 49 92 18 B 30 7 7 3
37. 29 0 ดร.มนตรี อินทร์สุข 46 42 88 16 B 29 12 6 5
38. 28 0 คุณสมนึก ชีพพันธุ์สุทธิ์ 48 46 94 18 B 28 10 7 4