#การแข่งขัน : Forklift Club Thailand Golf Tournament ครั้งที่ 5 [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : #วันที่ : 2023-11-21 [R1] #ผู้จัด : Forklift Club Thailand Golf
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
0 0 0 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-04-1710:18:53]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 18 0 คุณทนง เดชอุดม - WINNER . C 47 48 95 19 C 18 7 5 3
2. 17 0 คุณอุเทน จินะสะทุ่ง - WINNER . C 1 54 41 95 19 C 17 12 7 5
3. 17 0 คุณพิสุทธิ์ ศุภพร 48 46 94 19 C 17 10 6 3
4. 17 0 คุณกฤษณพงษ์ ทองอรัญญิก 46 45 91 19 C 17 9 6 4
5. 17 0 คุณชูชาติ 46 46 92 19 C 17 8 5 5
6. 17 0 คุณอำนาจ 45 46 91 19 C 17 8 4 1
7. 17 0 คุณสุภัค 51 42 93 20 C 17 12 7 2
8. 17 0 สจ.ด๊อง 42 48 90 20 C 17 5 2 0
9. 16 0 คุณสมชัย ตะนา 51 43 94 20 C 16 10 7 5
10. 16 0 คุณปวัน เอี่ยมเจริญยิ่ง 48 44 92 20 C 16 9 5 3
11. 16 0 คุณมานพ ทองประดับ 49 44 93 20 C 16 10 5 2
12. 16 0 คุณวีรวิทย์ 47 45 92 20 C 16 9 4 2
13. 16 0 คุณวิวัฒน์ ตั้งมงคลวุฒิ 50 47 97 21 C 16 11 9 4
14. 16 0 คุณบดินทร์ เจนใจ 48 46 94 21 C 16 8 4 2
15. 15 0 คุณอรรฆย์พงศ์ อมาตยกุล 52 45 97 21 C 15 11 7 3
16. 15 0 คุณกฤต คิดควร 48 44 92 21 C 15 9 6 3
17. 15 0 คุณวิสุทธิ์ ชลวัฒนาธนากร 49 45 94 21 C 15 8 5 2
18. 15 0 คุณยงยุทธ มาดี 50 45 95 21 C 15 9 5 3
19. 15 0 คุณมงคล ตาธง 48 47 95 21 C 15 8 6 3
20. 15 0 คุณสมชาย 47 46 93 21 C 15 8 5 1
21. 15 0 คุณชูชีพ กาญจนมยูร 54 48 102 21 C 15 9 4 0
22. 15 0 Yokoma san KITH 50 48 98 22 C 15 10 7 4
23. 15 0 เฮียเพียร 49 47 96 22 C 15 7 4 2
24. 15 0 คุณอนุสรณ์ (ปู่) 47 48 95 23 C 15 7 3 1
25. 14 0 คุณธีรเดช เจริญหอมทอง 52 42 94 22 C 14 11 7 2
26. 14 0 คุณจิรณัติ นันจันที 49 45 94 22 C 14 8 4 1
27. 14 0 คุณเวทวิชญ์ เนียมอินทร์ 51 46 97 22 C 14 8 4 1
28. 14 0 คุณวีรพงศ์ ภัทรปัจฉิม 45 50 95 22 C 14 4 1 0
29. 14 0 คุณวรวรรฒน์ วิไลวงษ์ 46 50 96 22 C 14 5 2 0
30. 14 0 คุณเหน่ง 47 46 93 23 C 14 7 2 1
31. 13 0 คุณสุระเดช ราญมีชัย 51 46 97 23 C 13 7 4 3
32. 13 0 คุณประวิงศักดิ์ 51 46 97 23 C 13 8 5 2
33. 13 0 คุณศรันย์ 47 48 95 23 C 13 6 4 3
34. 13 0 คุณอิทธิเดช ชลเกตุ 51 49 100 23 C 13 6 4 0
35. 13 0 คุณไกรวิชญ์ รัตนสิริสวัสดิ์ 47 50 97 23 C 13 6 6 4
36. 13 0 คุณเอกจิต มีแก้ว 49 49 98 23 C 13 5 4 2
37. 13 0 ผอ.จเร ทองรักษ์ศิริ 49 51 100 23 C 13 6 3 1
38. 12 0 คุณชณัฏฐพนธิ์ กลีบพุทธินาถ 49 46 95 24 C 12 7 5 1
39. 12 0 คุณเธียรชัย 50 46 96 24 C 12 8 5 2
40. 12 0 ผู้การ ณัฐกฤต นามฮุง 48 47 95 24 C 12 6 6 2
41. 12 0 คุณมาโนช 52 48 100 24 C 12 8 6 2
42. 12 0 คุณคชาทัช อภิชาชนรัตน์ 48 56 104 24 C 12 5 4 1
43. 11 0 คุณองอาจ จัมปากะนันท์ 49 47 96 24 C 11 6 4 2
44. 11 0 ผอ.เติบ ใยเจริญ 51 48 99 24 C 11 6 5 3
45. 11 0 คุณเฉลิมพร เอี่ยมมิ 54 50 104 24 C 11 7 4 3
46. 11 0 ครูแป๋ว หนองเสือ 49 48 97 24 C 11 6 4 3
47. 11 0 คุณคุนาทร 54 48 102 24 C 11 7 4 2
48. 11 0 คุณวีร์ ขันธวิทย์ 49 50 99 24 C 11 5 3 1
49. 11 0 คุณสุรเชษฐ์ 50 50 100 24 C 11 5 2 1
50. 11 0 คุณเดชชัย 50 51 101 24 C 11 4 2 2
51. 11 0 คุณสินเมธ 46 53 99 24 C 11 2 2 0
52. 10 0 Aizawa san BSSC 57 47 104 24 C 10 7 4 1
53. 10 0 คุณธนิน วรรณศุภ 60 50 110 24 C 10 6 3 0
54. 10 0 คุณสราวุธ 47 52 99 24 C 10 3 2 1
55. 10 0 ผอ.ลำพอง เชียงสิน 53 53 106 24 C 10 5 3 0
56. 9 0 คุณอมร อนุสุนัย 52 50 102 24 C 9 5 4 1
57. 9 0 คุณกัมพล สุพรรณพงศ์ 47 52 99 24 C 9 2 1 1
58. 9 0 คุณนวพัสก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 54 54 108 24 C 9 4 2 1
59. 8 0 คุณเสน่ห์ ไทยนิกส์ 54 51 105 24 C 8 5 4 3
60. 8 0 คุณอรุณ วิรุฬมาส 49 53 102 24 C 8 3 3 2
61. 8 0 คุณวรการ 50 52 102 24 C 8 2 1 0
62. 7 0 คุณพงศ์พล เหล่าหิรัญตระกูล 55 48 103 24 C 7 5 2 1
63. 7 0 คุณชยานันต์ ทองไทย 52 50 102 24 C 7 4 2 0
64. 7 0 คุณสันธิต วัชรสินาพร 54 51 105 24 C 7 4 3 1
65. 7 0 คุณเลิศรัชต์ แสงศิริวิไล 55 51 106 24 C 7 4 2 0
66. 7 0 อ. จงกล 49 51 100 24 C 7 2 0 0
67. 7 0 คุณณัฐกิตติ์ รงคะพิมลพงศ์ 55 52 107 24 C 7 4 2 1
68. 6 0 Pongvarin BKF 62 49 111 24 C 6 6 2 2
69. 6 0 พ.ต.อ. เชิงชาย พงษ์แขก 55 53 108 24 C 6 4 1 1
70. 6 0 คุณศุภกร เครือทองศรี 52 52 104 24 C 6 3 3 1
71. 6 0 คุณภัสณี เกษมโสตร์ 53 54 107 24 C 6 3 2 2
72. 5 0 Mr. Lu 57 50 107 24 C 5 3 2 1
73. 5 0 คุณปัญญา วัฒนกุล 53 52 105 24 C 5 3 2 0
74. 5 0 คุณคณากร จะยะวงศ์ 59 60 119 24 C 5 3 0 0
75. 4 0 คุณฐิติ 53 53 106 24 C 4 2 2 1
76. 4 0 คุณวิรัช ขรรค์บริวาร 52 55 107 24 C 4 1 0 0
77. 4 0 คุณจิรายุ 70 65 135 24 C 4 2 2 0
78. 4 0 Teramura san BKF 59 59 118 24 C 4 1 0 0
79. 3 0 คุณพันรบ จุ้ยลำเพ็ญ 62 58 120 24 C 3 3 2 0
80. 3 0 คุณนัท EEC 56 55 111 24 C 3 2 0 0
81. 3 0 คุณวันชัย อรุณสันติโรจน์ 72 62 134 24 C 3 2 2 2
82. 3 0 คุณสมหมาย ภิรมย์กิจ 58 60 118 24 C 3 0 0 0
83. 3 0 ป๋า จอห์น 57 56 113 24 C 3 0 0 0
84. 3 0 คุณประสงค์ สุริยสา : bBie.1 78 64 142 24 C 3 3 2 0
85. 2 0 คุณภูธเนศ ฉาบเพ็ชร์ 61 59 120 24 C 2 1 0 0
86. 2 0 MR.Chen Li 63 62 125 24 C 2 2 2 0
87. 2 0 คุณธวัชชัย 61 58 119 24 C 2 1 0 0
88. 0 0 คุณทศพร อมรชูเดช 73 69 142 24 C 0 0 0 0