#การแข่งขัน : Forklift Club Thailand Golf Tournament ครั้งที่ 5 [Flight - NA : by Gender ]
#สนาม : #วันที่ : 2023-11-21 [R1] #ผู้จัด : Forklift Club Thailand Golf
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
0 0 0 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-05-2823:26:37]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 35 0 น.ส.ทัศนีย์ กำแพงนิล (Lady) - WINNER . L 39 33 72 5 NA 35 20 13 7
2. 22 0 น.ส.นรีรัตน์ กำแพงนิล (Lady) 43 42 85 14 NA 22 11 9 5
3. 21 0 คุณภาสินี จิใจ (Lady) 43 45 88 15 NA 21 8 7 4
4. 15 0 คุณกิตติมา คงเจริญ (Lady) 48 44 92 21 NA 15 9 6 3
5. 14 0 คุณเพ็ญลักษณ์ วรฉัตร (Lady) 48 45 93 22 NA 14 8 4 2
6. 11 0 คุณชญาดา (Lady) 51 47 98 24 NA 11 6 5 3
7. 9 0 คุณดวงตา เกิดโมลี (Lady) 55 49 104 24 NA 9 6 5 3
8. 6 0 คุณศุภพิชสินีย์ นิมิศิลป์ (Lady) 56 52 108 24 NA 6 3 1 0
9. 4 0 คุณสลีวัลย์ แย้มปั้น (Lady) 59 56 115 24 NA 4 3 1 1
10. 3 0 คุณธมนวรรณ จันทร์สา (Lady) 60 53 113 24 NA 3 2 1 1