# ผลการแข่งขัน : CGA SUPER STAR JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIP 2020 # สนาม : Lake View Resort & Golf Club ( A - B ) # วันที่ : 2020-11-14 [R1] # จัดโดย : CGA
# PGST Online : ||Round : ||TeamCut : || SpTime : || TeamShow : || Gender :
 
# Report [ Live Score | Leaderboard | Hole by Hole ]
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. TTP Class Players Hole
Team toPar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36 72
1. -6 AG    อุษณี อุดคำเที่ยง -6 -3 4 6 4 3 4 4 4 3 4 36 5 3 3 3 3 5 4 3 4 33 69 -3
AG    บุษปภาพร สุขเติม  -3 4 4 4 2 5 3 4 3 4 33 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 69 -3
2. +12 AG    วริศรา รุ่งโรจนาลักษณ์ +12 +6 3 5 5 3 6 5 3 4 4 38 6 5 5 5 4 4 3 3 5 40 78 +6
AG    กชกรณ์ นิ่มนวล +6 4 5 4 3 4 5 3 3 5 36 6 4 6 5 3 5 5 4 4 42 78 +6
No. TTP Class Players Hole
Team toPar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36 72
1. -6 AG    อุษณี อุดคำเที่ยง -6 -3 4 6 4 3 4 4 4 3 4 36 5 3 3 3 3 5 4 3 4 33 69 -3
AG    บุษปภาพร สุขเติม  -3 4 4 4 2 5 3 4 3 4 33 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 69 -3
2. +12 AG    วริศรา รุ่งโรจนาลักษณ์ +12 +6 3 5 5 3 6 5 3 4 4 38 6 5 5 5 4 4 3 3 5 40 78 +6
AG    กชกรณ์ นิ่มนวล +6 4 5 4 3 4 5 3 3 5 36 6 4 6 5 3 5 5 4 4 42 78 +6
3. +12 AG    ชลชีวา วงษรัศม์ +12 -4 4 3 4 3 5 4 2 3 4 32 5 4 4 4 4 4 4 3 4 36 68 -4
AG    สุธาสินี สินปัญญาเลิศ +16 4 7 5 3 6 6 4 4 6 45 4 5 5 5 2 6 6 4 6 43 88 +16
4. +13 AB    พัชร์พงศ์พลดนัย บุญชาญ +13 +6 4 5 4 4 6 4 6 3 4 40 4 4 3 4 3 6 5 3 6 38 78 +6
AB    อริยวัตร จูปราง +7 4 6 4 3 6 5 4 3 4 39 4 3 6 4 4 5 5 5 4 40 79 +7
5. +14 AB    คมกฤษณ์ มิตรสมาน +14 E 5 5 5 3 4 4 4 3 4 37 3 3 3 5 5 4 5 3 4 35 72 E
AB    วีรพงษ์ สุริยะ +14 5 5 6 5 5 4 4 4 5 43 5 4 4 5 3 7 7 3 5 43 86 +14
6. +17 AG    ณชา สถิตย์สัมพันธ์ +17 +8 4 5 5 4 6 5 4 3 4 40 5 4 6 5 2 6 4 3 5 40 80 +8
AG    ศรีสุรางค์ พงศ์วิศิษฐ์ไพศาล +9 4 5 6 3 6 5 3 3 5 40 4 4 5 5 3 5 5 4 6 41 81 +9
7. +17 AB    ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ +17 +7 3 5 5 5 5 4 4 3 4 38 4 3 4 4 5 7 4 4 6 41 79 +7
AB    ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม +10 6 7 4 3 5 4 4 4 4 41 4 5 5 4 4 6 5 4 4 41 82 +10
8. +17 AG    พิมพ์พรรณวดี บุญชาญ +17 +8 5 6 4 3 6 5 5 3 5 42 3 4 7 3 3 4 5 3 6 38 80 +8
AG    ภิญญดา งามเชิดชูสิทธิ์ +9 4 5 6 2 5 5 5 5 4 41 6 3 5 4 3 6 4 4 5 40 81 +9
9. +19 AB    นัทเดช ชลฤดีไพศาล +19 +7 5 5 4 2 6 4 4 2 4 36 5 4 6 4 4 6 5 3 6 43 79 +7
AG    พิลาสินี ศิริสวัสดิ์ +12 4 6 3 3 7 5 5 4 7 44 4 7 4 2 5 5 5 3 5 40 84 +12
10. +20 AB    ธนภัทร ลิ้มวิลัย +20 +7 5 5 5 4 5 5 4 3 5 41 5 5 6 3 3 5 4 3 4 38 79 +7
AG    วรวลัญช์ วงษ์กำภู +13 5 6 6 3 6 5 4 4 4 43 6 4 5 4 3 5 6 3 6 42 85 +13
11. +24 AB    อุทัย รัตนเวทวงศ์ +24 +4 4 6 4 3 5 5 4 3 3 37 4 4 5 5 3 5 5 2 6 39 76 +4
AB    ภูดิท มัยญะกิต +20 4 6 5 2 8 5 5 3 5 43 7 4 7 5 3 10 4 4 5 49 92 +20
12. +24 AB    บุณณ์ อุทัยสาง +24 +11 5 5 4 4 5 5 4 3 5 40 6 3 7 5 2 6 5 3 6 43 83 +11
AG    ศศิศรร์ จงศรีอดิสรณ์ +13 6 5 5 4 4 4 4 4 5 41 5 6 5 4 3 5 7 3 6 44 85 +13
13. +25 AG    กัลยดา พรสกุลไพศาล +25 +11 5 5 5 5 5 5 5 3 5 43 4 4 7 4 3 7 4 2 5 40 83 +11
AG    ปสุตา วงศ์ตรีรัตนชัย +14 6 7 4 4 4 6 4 4 5 44 4 5 7 5 3 6 4 4 4 42 86 +14
14. +26 AB    ดังอรินทร์ สมบุญมา +26 +13 4 5 5 5 5 5 4 5 6 44 5 5 5 4 4 5 4 4 5 41 85 +13
AB    ผ่านพบ หิรัญเจริญ +13 4 6 5 4 5 5 4 3 5 41 5 6 5 5 4 5 5 4 5 44 85 +13
15. +27 AG    ณัทชารีย์ คุณปสุต +27 +7 5 4 5 2 4 5 5 3 5 38 6 6 5 5 3 4 5 4 3 41 79 +7
AB    KOKO XU +20 4 6 5 4 6 5 4 4 4 42 5 5 6 4 7 6 6 5 6 50 92 +20
16. +30 AB    คีย์ตวรรณ อุ่นอินต๊ะ +30 +11 5 5 4 4 5 3 5 4 4 39 4 4 4 4 5 7 6 5 5 44 83 +11
AG    ณธีพัฒน์ กมลกีรติโรจน์ +19 4 6 4 4 7 4 4 4 7 44 6 4 7 5 3 7 5 3 7 47 91 +19
17. +30 AG    พัฒนียา นิลวาศ +30 +14 5 6 6 3 5 6 6 2 5 44 5 4 6 5 3 6 5 3 5 42 86 +14
AG    เสาวลักษณ์ โถทอง +16 5 6 5 3 5 5 4 4 6 43 6 4 5 5 5 5 6 4 5 45 88 +16
18. +37 AB    รัทนน นิ่มนวล +37 +16 6 5 6 4 6 4 4 4 5 44 4 5 6 6 3 6 6 3 5 44 88 +16
AB    ภูษิต ลิมหะพันธ์ +21 4 9 6 4 5 6 4 5 5 48 4 4 5 5 4 8 6 4 5 45 93 +21
19. +39 AB    จิรัฎฐ์ เจียรรัตนพงศ์ +39 +19 5 8 7 5 5 5 3 5 4 47 4 5 6 5 4 6 5 4 5 44 91 +19
AG    กุลิสรา ไทยปราณีต +20 6 6 4 4 5 6 4 4 6 45 6 3 6 6 5 6 6 4 5 47 92 +20
20. +39 AB    อัครัช มงคลรัตนชาติ +39 +16 5 6 5 3 6 4 4 3 4 40 6 6 6 4 3 8 5 3 7 48 88 +16
AB    จตุรภัทร ฮงเจริญ +23 6 6 6 4 6 5 6 3 4 46 7 4 6 5 3 6 7 5 6 49 95 +23
21. +43 AB    ปราชญ์ บุญคง +43 +21 4 6 6 4 6 8 3 4 8 49 6 3 6 4 6 6 5 2 6 44 93 +21
AB    ธีร์ ธารวุฒิกุล +22 5 7 5 5 7 5 5 4 6 49 7 3 5 5 4 6 4 5 6 45 94 +22
22. +48 AB    วสุธา เพ็ชรช้าง +48 +22 5 5 5 4 7 5 7 4 4 46 5 5 9 4 3 7 6 3 6 48 94 +22
AB    กวิน ภิญโญ +26 6 6 5 5 6 5 6 5 5 49 5 5 5 4 4 10 6 5 5 49 98 +26
23. +56 AB    ดนัยรัตน์ ศรีวิริยานนท์ +56 +28 6 7 5 6 5 5 4 5 6 49 6 5 8 5 2 5 8 4 8 51 100 +28
AB    พงศนาฏฐ์ กุลจิราอัคร +28 6 7 5 4 5 4 5 5 8 49 4 5 6 5 5 5 9 5 7 51 100 +28
24. +65 AB    จิรัฎฐ์ จันทร์ภูผราสุข +65 +31 5 6 5 4 6 6 6 5 8 51 5 7 6 6 3 8 6 5 6 52 103 +31
AB    กิจภัทร์วุฒิ ตันชัชวาล +34 4 6 6 4 8 6 6 5 5 50 7 7 7 6 5 7 6 4 7 56 106 +34
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-19 07:12:40 ]