#การแข่งขัน : S PARTNERSHIP INVITATIONAL GOLF TOURNAMENT [Flight - C:25-36 ]
#สนาม : Thana City Country Club #วันที่ : 2019-03-19 [R1] #ผู้จัด : SINGHA ESTATE
# Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole| | ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total HC NET Flight
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36 4 4 5 3 5 4 3 4 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-02-23 00:09:12 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 คุณวุฒิกรณ์ สถาวรสมิท 72 6 5 5 6 4 6 7 4 7 50 6 6 7 3 6 3 5 5 6 47 97 25 72 C
2. 0 คุณโกมล กัมปีร์ 73 7 6 5 5 3 4 6 4 6 46 6 5 6 4 8 5 5 7 6 52 98 25 73 C
3. 0 คุณอรรถพร นาทะพัทธ์ 73 7 5 5 6 6 7 7 4 5 52 6 6 5 4 7 6 5 6 6 51 103 30 73 C
4. 0 คุณวิเชียร เจียกเจิม 75 7 6 6 5 4 6 7 4 6 51 6 4 7 6 7 5 4 7 5 51 102 27 75 C
5. 0 Mr.Phanuwat Wongsaroj 75 8 6 4 6 6 6 7 4 5 52 6 6 6 6 6 5 4 5 7 51 103 28 75 C
6. 0 คุณภูวนัย คำป้อง 75 7 4 4 5 7 6 6 5 7 51 6 5 7 5 8 6 4 6 5 52 103 28 75 C
7. 0 คุณบัณฑิต ศรีวัลลภ 76 6 7 5 6 6 5 7 5 5 52 5 3 9 3 7 5 6 7 6 51 103 27 76 C
8. 0 คุณดิลก วณิชตันติ 76 7 6 4 5 5 6 7 5 6 51 5 6 5 5 8 6 7 5 7 54 105 29 76 C
9. 0 คุณพุทธิวัฒน์ วิบูลย์เสถียร 76 7 4 5 6 6 7 8 5 8 56 6 6 7 4 6 3 5 6 7 50 106 30 76 C
10. 0 คุณกิตติ เริ่มเจริญดี 77 5 5 4 6 6 6 7 4 7 50 7 6 8 3 8 5 5 5 7 54 104 27 77 C
11. 0 คุณสาธิต เธียรพิเชษฐ์ 77 6 5 5 5 7 6 8 4 6 52 5 5 7 6 8 6 6 5 5 53 105 28 77 C
12. 0 คุณณัฐวุฒิ ประสาทกุลชัย 77 6 5 5 6 6 7 7 5 8 55 7 5 6 5 5 6 4 6 7 51 106 29 77 C
13. 0 คุณธนะสิทธิ์ เลิศอัครภานันท์ 77 6 6 4 6 4 7 6 3 7 49 6 6 7 5 7 7 5 7 7 57 106 29 77 C
14. 0 คุณสมชาย มีเปรมวัฒนา 77 6 7 4 6 6 7 7 5 8 56 6 7 7 5 6 6 4 5 5 51 107 30 77 C
15. 0 คุณนพดล นวลประเสริญ 78 7 5 4 5 5 6 7 4 5 48 7 5 6 6 8 5 5 7 8 57 105 27 78 C
16. 0 คุณกฤษณ์ ไทรงาม 78 7 6 5 6 5 8 8 5 6 56 6 4 7 5 8 5 4 7 7 53 109 31 78 C
17. 0 คุณสรรัฐ ธนาคม 79 6 6 6 7 5 6 7 5 7 55 5 4 6 4 6 5 4 7 9 50 105 26 79 C
18. 0 คุณอรรชวิชย์ สิงห์สุวรรณ 79 5 4 3 7 4 5 7 4 7 46 7 9 7 5 7 6 5 6 7 59 105 26 79 C
19. 0 คุณธิติวุฒิ วิมุกตานนท์ 79 7 6 4 7 5 7 7 3 6 52 5 7 7 5 8 5 3 8 7 55 107 28 79 C
20. 0 คุณสมเกียรติ รอดดียิ่ง 79 7 5 5 8 4 6 7 5 6 53 8 6 9 4 6 5 5 6 7 56 109 30 79 C
21. 0 คุณชินทัต ณ ระนอง 79 7 8 6 6 5 6 6 6 6 56 6 5 6 5 8 5 5 6 8 54 110 31 79 C
22. 0 คุณบุญเลิศ รุ่งศรีสุทธิวงศ์ 79 7 6 4 7 5 6 7 5 8 55 6 4 8 6 8 6 6 5 6 55 110 31 79 C
23. 0 Mr.Sumrit Keeratiruangrong 80 7 5 6 7 6 7 8 4 9 59 5 6 8 3 6 6 3 5 6 48 107 27 80 C
24. 0 Mr.Hans Brouwer 80 6 5 4 7 6 5 5 3 6 47 7 7 6 6 9 7 5 7 6 60 107 27 80 C
25. 0 คุณฐิติ ทองเบญมาศ 80 6 5 5 4 4 6 10 4 7 51 6 5 7 6 8 6 6 6 7 57 108 28 80 C
26. 0 คุณพงษ์ธร วานิชพงษ์พันธุ์ 80 8 5 7 7 4 6 7 4 8 56 6 6 8 5 6 6 5 6 7 55 111 31 80 C
27. 0 คุณเข้ม คำวงศ์ปิน 81 8 6 5 4 6 5 7 5 9 55 8 6 6 3 9 5 5 6 7 55 110 29 81 C
28. 0 Khun Sarinrath Kamolratanapiboon 81 8 6 4 8 6 5 7 3 8 55 7 6 7 3 7 6 6 6 8 56 111 30 81 C
29. 0 Mr.Stanley Ng 82 6 7 6 7 6 7 6 4 8 57 7 6 8 3 8 4 4 6 7 53 110 28 82 C
30. 0 คุณสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี 83 7 7 4 6 6 5 5 6 6 52 5 5 9 6 11 7 5 6 7 61 113 30 83 C
31. 0 คุณทัสสพันธ์ วาณิชยรรยง 84 8 8 3 5 5 7 9 6 7 58 6 7 7 3 6 5 4 6 9 53 111 27 84 C
32. 0 คุณวิชา วรสายยันต์ 85 6 5 6 7 4 8 8 4 7 55 7 5 9 6 8 6 5 6 8 60 115 30 85 C
33. 0 Mr.Drik De Cuyper 85 8 6 5 4 7 7 6 5 5 53 9 7 7 4 9 8 4 7 7 62 115 30 85 C
34. 0 คุณกฤษณัน กฤตเมธภีมเดช 86 6 7 6 7 5 6 7 4 9 57 6 4 10 5 8 7 5 8 7 60 117 31 86 C
35. 0 คุณไพบูลย์ ตันกูล 86 9 6 6 7 6 8 6 4 8 60 6 5 7 5 9 8 4 6 8 58 118 32 86 C
36. 0 คุณสรรเสริญ นิลรัตน์ 87 7 4 5 4 5 10 7 5 7 54 7 5 6 4 10 8 9 4 5 58 112 25 87 C
37. 0 คุณอนพัช เลิศเกียรติดำรงค์ 87 9 7 5 5 4 7 6 6 7 56 5 6 8 5 10 7 6 8 7 62 118 31 87 C
38. 0 คุณสุชาติ จตุรจรรยาเลิศ 88 9 10 6 6 6 6 8 3 7 61 8 7 8 4 8 5 5 8 6 59 120 32 88 C
39. 0 คุณเสน่ห์ จงจรูญ 91 10 6 3 8 9 6 10 4 8 64 5 7 6 6 8 6 3 5 9 55 119 28 91 C
40. 0 คุณประวิทย์ โยคาพจร 91 8 8 4 8 6 10 9 5 8 66 7 6 7 5 7 7 6 7 8 60 126 35 91 C
41. 0 คุณทีปกร อำเกตุสกุล 92 8 5 5 7 6 8 10 5 8 62 6 7 9 4 9 8 5 8 8 64 126 34 92 C