#การแข่งขัน : S PARTNERSHIP INVITATIONAL GOLF TOURNAMENT [Flight - C:25-36 ]
#สนาม : Thana City Country Club #วันที่ : 2019-03-19 [R1] #ผู้จัด : SINGHA ESTATE
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1619:33:01]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 72 คุณวุฒิกรณ์ สถาวรสมิท 50 47 97 25 C 72 47 28 16
2. 73 คุณโกมล กัมปีร์ 46 52 98 25 C 73 52 35 18
3. 73 คุณอรรถพร นาทะพัทธ์ 52 51 103 30 C 73 51 34 17
4. 75 คุณวิเชียร เจียกเจิม 51 51 102 27 C 75 51 34 16
5. 75 Mr.Phanuwat Wongsaroj 52 51 103 28 C 75 51 33 16
6. 75 คุณภูวนัย คำป้อง 51 52 103 28 C 75 52 34 15
7. 76 คุณบัณฑิต ศรีวัลลภ 52 51 103 27 C 76 51 34 19
8. 76 คุณดิลก วณิชตันติ 51 54 105 29 C 76 54 38 19
9. 76 คุณพุทธิวัฒน์ วิบูลย์เสถียร 56 50 106 30 C 76 50 31 18
10. 77 คุณกิตติ เริ่มเจริญดี 50 54 104 27 C 77 54 33 17
11. 77 คุณสาธิต เธียรพิเชษฐ์ 52 53 105 28 C 77 53 36 16
12. 77 คุณณัฐวุฒิ ประสาทกุลชัย 55 51 106 29 C 77 51 33 17
13. 77 คุณธนะสิทธิ์ เลิศอัครภานันท์ 49 57 106 29 C 77 57 38 19
14. 77 คุณสมชาย มีเปรมวัฒนา 56 51 107 30 C 77 51 31 14
15. 78 คุณนพดล นวลประเสริญ 48 57 105 27 C 78 57 39 20
16. 78 คุณกฤษณ์ ไทรงาม 56 53 109 31 C 78 53 36 18
17. 79 คุณสรรัฐ ธนาคม 55 50 105 26 C 79 50 35 20
18. 79 คุณอรรชวิชย์ สิงห์สุวรรณ 46 59 105 26 C 79 59 36 18
19. 79 คุณธิติวุฒิ วิมุกตานนท์ 52 55 107 28 C 79 55 36 18
20. 79 คุณสมเกียรติ รอดดียิ่ง 53 56 109 30 C 79 56 33 18
21. 79 คุณชินทัต ณ ระนอง 56 54 110 31 C 79 54 37 19
22. 79 คุณบุญเลิศ รุ่งศรีสุทธิวงศ์ 55 55 110 31 C 79 55 37 17
23. 80 Mr.Sumrit Keeratiruangrong 59 48 107 27 C 80 48 29 14
24. 80 Mr.Hans Brouwer 47 60 107 27 C 80 60 40 18
25. 80 คุณฐิติ ทองเบญมาศ 51 57 108 28 C 80 57 39 19
26. 80 คุณพงษ์ธร วานิชพงษ์พันธุ์ 56 55 111 31 C 80 55 35 18
27. 81 คุณเข้ม คำวงศ์ปิน 55 55 110 29 C 81 55 35 18
28. 81 Khun Sarinrath Kamolratanapiboon 55 56 111 30 C 81 56 36 20
29. 82 Mr.Stanley Ng 57 53 110 28 C 82 53 32 17
30. 83 คุณสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี 52 61 113 30 C 83 61 42 18
31. 84 คุณทัสสพันธ์ วาณิชยรรยง 58 53 111 27 C 84 53 33 19
32. 85 คุณวิชา วรสายยันต์ 55 60 115 30 C 85 60 39 19
33. 85 Mr.Drik De Cuyper 53 62 115 30 C 85 62 39 18
34. 86 คุณกฤษณัน กฤตเมธภีมเดช 57 60 117 31 C 86 60 40 20
35. 86 คุณไพบูลย์ ตันกูล 60 58 118 32 C 86 58 40 18
36. 87 คุณสรรเสริญ นิลรัตน์ 54 58 112 25 C 87 58 40 18
37. 87 คุณอนพัช เลิศเกียรติดำรงค์ 56 62 118 31 C 87 62 43 21
38. 88 คุณสุชาติ จตุรจรรยาเลิศ 61 59 120 32 C 88 59 36 19
39. 91 คุณเสน่ห์ จงจรูญ 64 55 119 28 C 91 55 37 17
40. 91 คุณประวิทย์ โยคาพจร 66 60 126 35 C 91 60 40 21
41. 92 คุณทีปกร อำเกตุสกุล 62 64 126 34 C 92 64 42 21