#การแข่งขัน : BLUESCOPE BOND PARTNER GOLF DAY 2021 [Flight - A:0-36 ]
#สนาม : #วันที่ : 2021-12-17 [R1] #ผู้จัด : BLUESCOPE
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
0 0 0 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1619:25:48]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 71 คุณวีรวัฒน์ วรารัตน์ธนาเวช - WINNER . A 41 43 84 13 A 71 43 31 17
2. 71 คุณธนิษฐ์ ไพฑูรย์จรัสเรือง  - WINNER . A 1 45 43 88 17 A 71 43 29 16
3. 72 คุณสิฐสพล สิมะวานิชกุล - WINNER . A 2 38 38 76 4 A 72 38 26 14
4. 72 คุณจรัล เขียวเกิด 42 39 81 9 A 72 39 27 15
5. 72 คุณจีระศักดิ์ จอมมงคล 43 40 83 11 A 72 40 27 14
6. 72 คุณสายฝน เขียวเกิด 43 41 84 12 A 72 41 28 15
7. 72 คุณเพ็ญสิริ นะวิโรจน์ 42 42 84 12 A 72 42 29 15
8. 72 คุณพิสิฎฐ์พล เตชะพกาพงษ์ 43 44 87 15 A 72 44 31 17
9. 72 คุณนวรรต รัตนเรืองฤทธิ์ 45 43 88 16 A 72 43 28 15
10. 72 คุณกิตติคูณ เตชะพกาพงษ์ 44 45 89 17 A 72 45 29 15
11. 72 คุณสิทธิพงษ์ ฉิมมณี 46 45 91 19 A 72 45 29 13
12. 73 Charan Suantai 42 43 85 12 A 73 43 31 15
13. 73 คุณพินัทธ์กรณ์ สิมะวานิชกุล 45 48 93 20 A 73 48 32 15
14. 73 Kowit Assawavorapoom 49 45 94 21 A 73 45 30 16
15. 74 คุณพุฒิชงค์ นะวิโรจน์ 49 47 96 22 A 74 47 32 16
16. 75 คุณกิตติพัทธ์ เตชะพกาพงษ์ 42 49 91 16 A 75 49 29 14
17. 75 Steven O'Connor 43 50 93 18 A 75 50 32 16
18. 77 Yosuke Suzuki 51 49 100 23 A 77 49 35 17
19. 77 คุณณศุภชัย ไพฑูรย์จรัสเรือง 53 51 104 27 A 77 51 36 15
20. 78 คุณธนา ชัยชาญพานิช 51 48 99 21 A 78 48 32 17
21. 82 Yan Xu 57 57 114 32 A 82 57 37 20
22. 83 คุณฉลองพร นะวิโรจน์ 62 54 116 33 A 83 54 39 18
23. 85 คุณชัยวัฒน์ ศศิวิมลพันธ์ 61 57 118 33 A 85 57 40 21
24. 91 Hong Teng Gan 59 63 122 31 A 91 63 40 21
25. 107 Vorapol Kitiphan : bBie.1 75 68 143 36 A 107 68 48 25
26. 111 Ryota Kobayashi 73 73 146 35 A 111 73 53 25
27. 39 Paisan Korsa-nga-luck -RTD 54 0 54 15 A 39 0 0 0