#การแข่งขัน : KHAO YAI COUNTRY CLUB FRIENDS CUP 2020 [Flight - NA : by Gender ]
#สนาม : KHAO YAI COUNTRY CLUB#วันที่ : 2020-08-15 [R1] #ผู้จัด : KHAO YAI COUNTRY CLUB
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2023-11-3009:11:38]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 68 พล.ท.สุชาติ วงษ์มาก 39 38 77 9 NA 68 38 26 12
2. 70 นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล 41 44 85 15 NA 70 44 28 14
3. 71 คุณสุรศักดิ์ เจริญรัตน์ 36 41 77 6 NA 71 41 28 15
4. 71 พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 39 45 84 13 NA 71 45 31 17
5. 71 นายอาทิตย์ ลิ้มไพศาล 43 43 86 15 NA 71 43 29 16
6. 71 คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ 41 46 87 16 NA 71 46 31 15
7. 71 คุณรุ่งฟ้า ศรีวิไล 47 50 97 26 NA 71 50 32 19
8. 72 นพ.พิเชษฐ์ ชุนพิพัฒน์ 42 45 87 15 NA 72 45 29 15
9. 72 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ 45 43 88 16 NA 72 43 28 15
10. 72 คุณกิตติชัย แสวงวงษ์ 44 45 89 17 NA 72 45 29 16
11. 72 พลตรี นพ.วสันต์ สุเมธสิทธิกุล 45 47 92 20 NA 72 47 30 15
12. 72 รศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ 47 46 93 21 NA 72 46 30 16
13. 72 ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ 47 46 93 21 NA 72 46 31 17
14. 72 ผอ.ครรชิต ศรีนพวรรณ 49 45 94 22 NA 72 45 29 17
15. 72 นพ ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ 48 48 96 24 NA 72 48 32 15
16. 72 คุณวิฑูร ว่องกุศลกิจ 51 46 97 25 NA 72 46 30 15
17. 72 คุณปราสพสุข ปราสาททองโอสถ 49 48 97 25 NA 72 48 33 17
18. 73 คุณนพชัย วีระมาน 40 41 81 8 NA 73 41 28 16
19. 73 คุณประวิทย์ คำใส 40 44 84 11 NA 73 44 28 16
20. 73 คุณอนุชิต สารีพันธ์ 43 44 87 14 NA 73 44 29 16
21. 73 นพ.ปริทัศน์ ศุกรีเขตร 40 47 87 14 NA 73 47 32 17
22. 73 นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม 44 44 88 15 NA 73 44 29 15
23. 73 Mr. Michael Mitchell 45 45 90 17 NA 73 45 30 14
24. 73 คุณรุ่งฟ้า จิระวุฒิพงศ์ 45 45 90 17 NA 73 45 31 15
25. 73 คุณอธิรัชต์ เทพวัลย์ 43 48 91 18 NA 73 48 29 15
26. 73 รศ.การุณ ใจปัญญา 45 48 93 20 NA 73 48 29 16
27. 73 คุณวรวุฒิ อ้นอารี 47 47 94 21 NA 73 47 32 18
28. 73 คุณวิษณุ ธาทอง 47 48 95 22 NA 73 48 32 17
29. 73 คุณศรีภพ สารสาส 47 49 96 23 NA 73 49 33 17
30. 73 คุณณัฎฐชัย เกตุแก้ว (อ้วน) 48 49 97 24 NA 73 49 34 19
31. 73 นายโชติ ชูสุวรรณ 51 48 99 26 NA 73 48 33 18
32. 74 คุณสมิธ โอบายะวาท 44 44 88 14 NA 74 44 28 13
33. 74 ผอ.ธนะชัย อินทรศร 44 49 93 19 NA 74 49 31 17
34. 74 คุณบุญช่วย แสนดี 48 46 94 20 NA 74 46 31 18
35. 74 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 48 47 95 21 NA 74 47 29 14
36. 74 คุณวิบูลย์ เดชาติวัฒนา 48 48 96 22 NA 74 48 33 16
37. 74 คุณสมลักษณ์ กิ่งมาก 50 50 100 26 NA 74 50 31 16
38. 74 นายอรุณพันธ์ ภู่ทอง 49 51 100 26 NA 74 51 34 17
39. 75 คุณณพล วรวิทยาการ 44 45 89 14 NA 75 45 29 15
40. 75 คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ 49 51 100 25 NA 75 51 35 21
41. 75 นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร 53 48 101 26 NA 75 48 31 16
42. 75 คุณฉลอง จุฑาศรี 51 51 102 27 NA 75 51 35 18
43. 76 นายสมพจน์ ธรรมรัตนพฤกษ์ 49 52 101 25 NA 76 52 36 17
44. 76 คุณวิษณุ อัศเวศน์ 52 51 103 27 NA 76 51 33 19
45. 76 คุณ วันชัย ถนัดค้า 53 53 106 30 NA 76 53 36 18
46. 77 คุณกนิษฐ์ สารสิน 49 53 102 25 NA 77 53 35 19
47. 77 นพ. ชลิต ทองประยูร 53 55 108 31 NA 77 55 36 22
48. 78 คุณพิสุทธิ์ บุตรดีขันธ์ (อ้อ) 57 48 105 27 NA 78 48 32 16
49. 78 นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี 57 52 109 31 NA 78 52 34 18
50. 79 คุณวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ 56 56 112 33 NA 79 56 36 20
51. 80 พลตรี นพ.นิวัฒน์ บุญยืน 53 53 106 26 NA 80 53 34 17
52. 80 นพ.อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ 52 57 109 29 NA 80 57 39 22
53. 81 คุณ ยศดนัย กมลภานัส 57 55 112 31 NA 81 55 37 22
54. 94 นพ นิวัติ อินทรวีเชียร 67 60 127 33 NA 94 60 36 18