#การแข่งขัน : LOUDMOUTH FUN DAY 24 MAY 2019 [Flight - B:13-18 ]
#สนาม : MUANG KAEW GOLF#วันที่ : 2019-05-24 [R1] #ผู้จัด : LOUDMOUTH FUN DAY 24 MAY 2019
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1906:14:45]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 70 อิทธิกร กำธรกิจตระกูล - WINNER . B 43 43 86 16 B 70 43 28 12
2. 70 คุณสุชัย จินดาวนิช - WINNER . B 1 45 43 88 18 B 70 43 27 12
3. 71 คุณณภัทร ตานะ - WINNER . B 2 46 38 84 13 B 71 38 25 12
4. 71 เดชา 42 43 85 14 B 71 43 28 13
5. 72 คุณทศพล มนต์อารักษ์ 41 44 85 13 B 72 44 27 13
6. 72 ธานินทร ตันประวัติ 41 44 85 13 B 72 44 29 15
7. 72 คุณปริญญา คุ้มสระพรม 45 41 86 14 B 72 41 28 15
8. 72 สำคัญ ชูศรี 42 44 86 14 B 72 44 30 14
9. 72 ประจักษ์ ชินแสง 41 45 86 14 B 72 45 29 13
10. 72 คุณชัยวัฒน์ ยินดีวงศ์ 43 44 87 15 B 72 44 29 14
11. 72 คุณศักดิ์ชัย จินานุวัฒนา 46 42 88 16 B 72 42 29 15
12. 72 ศิลปชัย ไพโรจน์กิจจา 45 44 89 17 B 72 44 30 13
13. 72 เจน ว่องอิสรินะกุล 46 44 90 18 B 72 44 28 14
14. 72 คุณสงบ ปานดอกไม้ 46 44 90 18 B 72 44 30 14
15. 72 นายอิสระ วงศ์รุ่ง 45 45 90 18 B 72 45 32 15
16. 73 ณพพล เจิดธานงวิทยากุล 46 41 87 14 B 73 41 28 16
17. 73 คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 45 44 89 16 B 73 44 27 12
18. 73 จักรกฤษ อุไรรัตน์ 48 42 90 17 B 73 42 28 15
19. 74 คุณกฤตพงศ์ ปานผา 43 44 87 13 B 74 44 31 14
20. 74 คุณทิพดล ร่มโพธิ์ภักดิ์ 47 45 92 18 B 74 45 31 18
21. 75 คุณชูศักดิ์ ศรีอนุชิต 45 43 88 13 B 75 43 31 13
22. 75 คุณพชร วงษ์แก้ว 45 45 90 15 B 75 45 32 15