#การแข่งขัน : LOUDMOUTH FUN DAY 24 MAY 2019 [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : MUANG KAEW GOLF#วันที่ : 2019-05-24 [R1] #ผู้จัด : LOUDMOUTH FUN DAY 24 MAY 2019
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-06-1819:37:19]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 71 คุณอลงกรณ์ อิ้วสวัสดิ์ - WINNER . C 46 46 92 21 C 71 46 31 15
2. 72 ยงยุทธ นาคแดง - WINNER . C 1 48 45 93 21 C 72 45 30 16
3. 72 เดชา แจ้งสหาย  - WINNER . C 2 45 48 93 21 C 72 48 32 16
4. 73 Poe Lothongkam 46 46 92 19 C 73 46 30 13
5. 73 นายณัฐพล พวงเพชร 44 49 93 20 C 73 49 32 14
6. 73 วุฒิชัย ลีนะบรรจง 47 47 94 21 C 73 47 31 18
7. 73 คุณภานักดิ์ ดุสิตพันธ์ 50 47 97 24 C 73 47 31 14
8. 74 พลตรี ชัยวัฒน์ 52 42 94 20 C 74 42 28 12
9. 74 คุณองอาจ มุกุระ 50 45 95 21 C 74 45 27 14
10. 74 ศักดิ์สุมิตร สมรพิทักษ์กุล 50 45 95 21 C 74 45 31 14
11. 74 คุณนฤพล ภาคการ 47 48 95 21 C 74 48 34 16
12. 74 คุณพูนศักดิ์ เกษมเนตร 49 47 96 22 C 74 47 31 18
13. 74 คุณสุวิทย์ สมสุข 47 49 96 22 C 74 49 34 18
14. 74 อัษฏากร ลิ้มปิติ 47 51 98 24 C 74 51 35 18
15. 75 คุณสกล เอาอินทร์ 46 48 94 19 C 75 48 31 13
16. 75 วรัญวัส การุณยธัช 49 47 96 21 C 75 47 32 16
17. 75 คุณภครักษิต ศรมาก 46 51 97 22 C 75 51 34 16
18. 75 ชัชวาล พงษ์สุทธิดนัย 50 49 99 24 C 75 49 32 14
19. 75 สุทธิรักษ์ นันทิยา 50 49 99 24 C 75 49 32 16
20. 75 คุณชัยรัตน์ เทียบเทียม 49 50 99 24 C 75 50 32 15
21. 76 ไผทสันต์ โพธิทัต 48 48 96 20 C 76 48 34 15
22. 76 ชัยธัช เพราะสุนทร 49 48 97 21 C 76 48 30 12
23. 76 ฉัตรชัย ลอยบัณดิษฐ์ 51 47 98 22 C 76 47 32 14
24. 76 คุณมนตรี สุนทรประเวส 51 47 98 22 C 76 47 33 18
25. 76 พลเอก นริทร์ ลักขณา 49 51 100 24 C 76 51 33 16
26. 77 ณัฐวัติ ณ สงขลา 50 47 97 20 C 77 47 30 12
27. 77 วิฑูร ศิลาอ่อน 52 48 100 23 C 77 48 34 17
28. 79 สัญชัย เนื่องสิทธ์ 47 54 101 22 C 79 54 38 18
29. 81 คุณชินวัตร 53 52 105 24 C 81 52 36 16