#การแข่งขัน : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (Class A-B) Qualify to IMG Junior World and FCG Callaway World championship 2017
#สนาม : Royal Hills Golf Resort and Spa #วันที่ : 2017-04-06 [R1] #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
# Leaderboard Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : t.Cut1 t.Cut2
#Report [ Leaderboard | Hole by Hole| Live Score ]  
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today R1 Total
By [2020-03-2906:23:59]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824, ( for rent )
1. กัญจน์ บรรณบดี 66.00 -6 -6 -6 66
2. ปรัตถกร สูยะศรี 68.00 -4 -4 -4 68
T2. พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา 68.00 -4 -4 -4 68
T2. กิตติพงศ์ ไพฑูรเจริญสุข 68.00 -4 -4 -4 68
5. ชนิกานต์ ยงย่วน 69.00 -3 -3 -3 69
6. อัญมณี วงศ์อรุณ 70.00 -2 -2 -2 70
T6. ธนพล อภิญญาวุฒิกุล 70.00 -2 -2 -2 70
T6. สกรรจ์พัส มาลา 70.00 -2 -2 -2 70
T6. ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ 70.00 -2 -2 -2 70
T6. รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ 70.00 -2 -2 -2 70
11. คริส ชินพงศ์ 71.00 -1 -1 -1 71
T11. กุลธิดา พราหมพันธุ์ 71.00 -1 -1 -1 71
13. ธัญวรัตม์ เต็มยอด 72.00 E E E 72
T13. ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล 72.00 E E E 72
15. พีชญ์ บรรณบดี 73.00 +1 +1 +1 73
T15. ศุภกิจ สีลานาแก 73.00 +1 +1 +1 73
T15. อัษฎายุทธ พูนอนันต์ 73.00 +1 +1 +1 73
T15. พิชยุตม์ สิมะอารีย์ 73.00 +1 +1 +1 73
19. ณปภัช บุญอินทร์ 74.00 +2 +2 +2 74
T19. นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง 74.00 +2 +2 +2 74
T19. เจนจิรา จินังกุล 74.00 +2 +2 +2 74
T19. ศตวรรษ มะสาธานัง 74.00 +2 +2 +2 74
T19. ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ 74.00 +2 +2 +2 74
T19. รชต วิณวัณฑ์ 74.00 +2 +2 +2 74
T19. ปรมินทร์ อินรักษา 74.00 +2 +2 +2 74
26. ยุทธนา นาคแจ้ง 75.00 +3 +3 +3 75
T26. ณภัทร วรสารพิสุทธิ์ 75.00 +3 +3 +3 75
T26. กัญญาณัฐ สมปอง 75.00 +3 +3 +3 75
T26. เอกดนัย ผ่องหทัยกุล 75.00 +3 +3 +3 75
T26. อินทุอร บิโชฟฟ์ 75.00 +3 +3 +3 75
T26. ธัญพัฒน์ สุขเกิด 75.00 +3 +3 +3 75
32. พริบดาว จารุเมตตานนท์ 76.00 +4 +4 +4 76
T32. คณพศ วิสุทธิพิเนตร 76.00 +4 +4 +4 76
T32. สวรินทร์ ยืนยง 76.00 +4 +4 +4 76
T32. สุวรินทร์ ยอดอินทร์ 76.00 +4 +4 +4 76
36. ภูมิ พรเจริญทรัพย์ 77.00 +5 +5 +5 77
T36. จีณณ์ ชัยกังวาฬ 77.00 +5 +5 +5 77
T36. ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้อง 77.00 +5 +5 +5 77
T36. สกรรจ์วัฎ มาลา 77.00 +5 +5 +5 77
T36. พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว 77.00 +5 +5 +5 77
T36. ฐิตาภา เอี่ยมตระกูล 77.00 +5 +5 +5 77
T36. สรัลชนา รัตนสินธุ์ 77.00 +5 +5 +5 77
T36. ณัฐดนัย ตั้งหะรัฐ 77.00 +5 +5 +5 77
T36. พรหมพจน์ ทรงกลด 77.00 +5 +5 +5 77
T36. นทัย อภิชลติ 77.00 +5 +5 +5 77
T36. ขวัญกมล มีสมบูรณ์ 77.00 +5 +5 +5 77
T36. วรุต ขจรกิตติสกุล 77.00 +5 +5 +5 77
T36. ปนัสยา สมจิตต์ 77.00 +5 +5 +5 77
T36. ธนรัชต์ ศรีสถาพร 77.00 +5 +5 +5 77
50. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 78.00 +6 +6 +6 78
T50. ณิชา วรสารพิสุทธิ์ 78.00 +6 +6 +6 78
T50. ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ 78.00 +6 +6 +6 78
T50. พิริยศักดิ์ บุญญฐี 78.00 +6 +6 +6 78
T50. โยษิตา ขาวหนูนา 78.00 +6 +6 +6 78
T50. ณัฐพล อุดมรัตน์ 78.00 +6 +6 +6 78
T50. เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง 78.00 +6 +6 +6 78
T50. สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน 78.00 +6 +6 +6 78
T50. ภูมินทร์ แก้ววิเชียร 78.00 +6 +6 +6 78
T50. ธนกฤต เผนโคกสูง 78.00 +6 +6 +6 78
T50. โชติกา ผดุงมาตรวรกุล 78.00 +6 +6 +6 78
61. สุภารยะ สุขถนอม 79.00 +7 +7 +7 79
T61. สุขทัช สโมสร 79.00 +7 +7 +7 79
T61. อรนิติ จุลสิกขี 79.00 +7 +7 +7 79
T61. ศมนพร สันตดุสิต 79.00 +7 +7 +7 79
T61. กันต์พศุตม์ วงศ์สกุลวิวัฒน์ 79.00 +7 +7 +7 79
T61. ณัฐพงค์ รัชธร 79.00 +7 +7 +7 79
T61. ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล 79.00 +7 +7 +7 79
68. ฐิตาพร สายทิพย์ 80.00 +8 +8 +8 80
T68. บงกช คำเหมือง 80.00 +8 +8 +8 80
T68. นรเศรษฐ เถาว์ชาลี 80.00 +8 +8 +8 80
T68. มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ 80.00 +8 +8 +8 80
T68. รามิล แซ่ลิ้ม 80.00 +8 +8 +8 80
T68. กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ 80.00 +8 +8 +8 80
T68. วรวิทย์ วรพันธ์ 80.00 +8 +8 +8 80
75. อารีฟ อาแวเต๊ะ 81.00 +9 +9 +9 81
T75. จิรเดช เชาวรัตน์ 81.00 +9 +9 +9 81
T75. กัณตภณ เสมสมาน 81.00 +9 +9 +9 81
T75. อัครวัฒน์ ทองบุญชู 81.00 +9 +9 +9 81
T75. ปริญญาวีร์ พันโน 81.00 +9 +9 +9 81
80. กฤตลักษณ์ ระดารงค์ 82.00 +10 +10 +10 82
T80. สุรัช ทศวิชิต 82.00 +10 +10 +10 82
T80. จัสมิน ทาโคตร 82.00 +10 +10 +10 82
83. มัทนี พันธุ์ดี 83.00 +11 +11 +11 83
T83. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 83.00 +11 +11 +11 83
T83. ติฐิตา เหล่าตระกูลงาม 83.00 +11 +11 +11 83
T83. กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ 83.00 +11 +11 +11 83
87. ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา 84.00 +12 +12 +12 84
T87. กชกร จิตตะศิริ 84.00 +12 +12 +12 84
T87. อสมาภรณ์ ทาโคตร 84.00 +12 +12 +12 84
T87. ชาน่า พาวเวอร์ 84.00 +12 +12 +12 84
T87. SEBASTIAN SAWTELL 84.00 +12 +12 +12 84
T87. พล พรเจริญทรัพย์ 84.00 +12 +12 +12 84
T87. ปิยะบุตร ทองประวิทย์ 84.00 +12 +12 +12 84
94. เอสเตล แวร์นี่ 85.00 +13 +13 +13 85
T94. ชินภัทร ตั้งหะรัฐ 85.00 +13 +13 +13 85
96. นันทนัช กองแก้ว 86.00 +14 +14 +14 86
T96. ศิวกร ตวงภัทรพร 86.00 +14 +14 +14 86
T96. ทองธนา นาคแจ้ง 86.00 +14 +14 +14 86
99. อติภา ธรรมวิชัย 87.00 +15 +15 +15 87
T99. นภัสสรณ์ วิญญรัตน์ 87.00 +15 +15 +15 87
101. ศิรัณย์ รภัสกุล 88.00 +16 +16 +16 88
T101. ณัฎฐ์ อินธาระ 88.00 +16 +16 +16 88
103. พรปวีณ์ ธรรมวิชัย 89.00 +17 +17 +17 89
104. พลอยชมพู ทองภู 90.00 +18 +18 +18 90
T104. ดลใจแมน บุญถม 90.00 +18 +18 +18 90
106. ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ 91.00 +19 +19 +19 91
T106. เดชาธร ศรีพั่ว 91.00 +19 +19 +19 91
108. สิริ แสวงโชคชัย 92.00 +20 +20 +20 92
109. จิดาภา สามัตถิยดีกุล 93.00 +21 +21 +21 93
110. สรวิชญ์ อภิญญานันท์ 98.00 +26 +26 +26 98