#การแข่งขัน : Winner Golf Amateur Championship 2021#สนาม : Panya Indra Golf Club #วันที่ : 2021-03-16 [R1] #ผู้จัด : Winner Golf
# Leaderboard Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : t.cutNum t.cutPar t.noAmp
#Report [ LeaderBoard | | ]  
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total
By [2021-06-2017:56:44]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. อมรินทร์ กรัยวิเชียร (Pro) 65.00 -5 -5 Fin -5 65
2. เชาวลิต ผลาผล (Pro) 67.00 -3 -3 Fin -3 67
3. สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล (Pro) 68.00 -2 -2 Fin -2 68
T3. ฐิติพัศ เล็ม (Pro) 68.00 -2 -2 Fin -2 68
5. PAUL HARRIS (Pro) 69.00 -1 -1 Fin -1 69
T5. ณัทพงศ์ นิยมชน (Pro) 69.00 -1 -1 Fin -1 69
T5. วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล (Pro) 69.00 -1 -1 Fin -1 69
T5. กษิดิศ เล็บครุฑ (Pro) 69.00 -1 -1 Fin -1 69
T5. วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง (Pro) 69.00 -1 -1 Fin -1 69
T5. ธันยากร ครองผา (Pro) 69.00 -1 -1 Fin -1 69
T5. ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ (Pro) 69.00 -1 -1 Fin -1 69
T5. พลวัตร รัตนเลิศธาดา (Pro) 69.00 -1 -1 Fin -1 69
T5. จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ (Pro) 69.00 -1 -1 Fin -1 69
T5. ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล (Pro) 69.00 -1 -1 Fin -1 69
15. กูลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ์ (Pro) 70.00 E E Fin E 70
T15. กฤตชยพล สินไชย (Pro) 70.00 E E Fin E 70
T15. อาทิตยพงศ์ ศรีภัทะประสิทธิ์ (Pro) 70.00 E E Fin E 70
T15. กัณณ์วริทธิ์ วิไลธำรงกุล (Pro) 70.00 E E Fin E 70
T15. ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร (Pro) 70.00 E E Fin E 70
T15. สารัช จันทร์แท่น (AM) 70.00 E E Fin E 70
T15. ปาณัท โพธิทัต (Pro) 70.00 E E Fin E 70
T15. ศักดิ์ชัย ศิริมายา (Pro) 70.00 E E Fin E 70
T15. นพรัฐ พานิชผล (Pro) 70.00 E E Fin E 70
T15. สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ (Pro) 70.00 E E Fin E 70
T15. จักรภัทร ฮ้อแสงชัย (Pro) 70.00 E E Fin E 70
26. เอกรัฐ เล็กสุวรรณ (Pro) 71.00 +1 +1 Fin +1 71
T26. รณชัย จำนงค์ (Pro) 71.00 +1 +1 Fin +1 71
T26. ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย (Pro) 71.00 +1 +1 Fin +1 71
T26. สัตยา ทรัพย์อัประไมย (Pro) 71.00 +1 +1 Fin +1 71
T26. สุกษฏิ์ สุวรรณศรี (Pro) 71.00 +1 +1 Fin +1 71
T26. พิสิฐ กิจเวช (Pro) 71.00 +1 +1 Fin +1 71
32. เดชาวัต เพชรประยูร (Pro) 72.00 +2 +2 Fin +2 72
T32. วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ (Pro) 72.00 +2 +2 Fin +2 72
T32. ธนภูมิ ครรชตวรกุล (Pro) 72.00 +2 +2 Fin +2 72
T32. ภูมิ ภัทโรพงศ์ (Pro) 72.00 +2 +2 Fin +2 72
T32. วิชญภัทร สินสร้าง (Pro) 72.00 +2 +2 Fin +2 72
T32. ภากร เนียมแสง (Pro) 72.00 +2 +2 Fin +2 72
T32. ฐิติพันธุ์ กุดั่น (Pro) 72.00 +2 +2 Fin +2 72
T32. ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย (AM) 72.00 +2 +2 Fin +2 72
40. วรเดช แจ้งพันธุ์ (Pro) 73.00 +3 +3 Fin +3 73
T40. ธนกร ตอสี (Pro) 73.00 +3 +3 Fin +3 73
T40. ณสรร เศรษฐบุตร (Pro) 73.00 +3 +3 Fin +3 73
T40. วรสรณ์ สุวรรณพนัง (Pro) 73.00 +3 +3 Fin +3 73
T40. ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร (Pro) 73.00 +3 +3 Fin +3 73
T40. เศรษฐศักดิ์ กีรติอาภากุล (Pro) 73.00 +3 +3 Fin +3 73
T40. ไวกูณฐ์ ธีรชนรุ้งไพศาล (Pro) 73.00 +3 +3 Fin +3 73
T40. ศิริ ศิริเจริญ (Pro) 73.00 +3 +3 Fin +3 73
T40. วิศรุต ปริปุณณะ (Pro) 73.00 +3 +3 Fin +3 73
T40. ธนรัชต์ ศรีสถาพร (Pro) 73.00 +3 +3 Fin +3 73
T40. ชาคริส แก้วศรีปราช (Pro) 73.00 +3 +3 Fin +3 73
51. นนทนันท์ มารศรี (Pro) 74.00 +4 +4 Fin +4 74
T51. วาริษ​ มั่นธรณ์ (Pro) 74.00 +4 +4 Fin +4 74
T51. บวร บวรรัตนารักษ์  (Pro) 74.00 +4 +4 Fin +4 74
T51. ธนบดี สุจริตชัย (Pro) 74.00 +4 +4 Fin +4 74
T51. ดลภัทรไชย นิยมชน (Pro) 74.00 +4 +4 Fin +4 74
T51. ธนพล เจริญสุข (Pro) 74.00 +4 +4 Fin +4 74
T51. วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ (Pro) 74.00 +4 +4 Fin +4 74
T51. ธนกฤต ชัยศิลปิน (Pro) 74.00 +4 +4 Fin +4 74
T51. ภูริ บุญญากาศ  (Pro) 74.00 +4 +4 Fin +4 74
60. ว่าที่ ร.ต.สุชาติ หอมพวงภู่ (Pro) 75.00 +5 +5 Fin +5 75
T60. นรัส เหลืองเพชราภรณ์ (Pro) 75.00 +5 +5 Fin +5 75
T60. วรวิทย์ วรพันธ์ (Pro) 75.00 +5 +5 Fin +5 75
T60. อรรถพล ศรีบุญแก้ว (Pro) 75.00 +5 +5 Fin +5 75
T60. เอกธนัช เตชะสาย (Pro) 75.00 +5 +5 Fin +5 75
T60. สุทธินันท์ สินสันธิ์เทศ (Pro) 75.00 +5 +5 Fin +5 75
T60. ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น (Pro) 75.00 +5 +5 Fin +5 75
T60. เอกดนัย ผ่องหทัยกุล (Pro) 75.00 +5 +5 Fin +5 75
T60. จาตุรนต์ ดวงไพชุม (Pro) 75.00 +5 +5 Fin +5 75
T60. ชินาธิป แสงมณีโชติ (Pro) 75.00 +5 +5 Fin +5 75
70. พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ (Pro) 76.00 +6 +6 Fin +6 76
T70. มนตรี เจริญสุข (Pro) 76.00 +6 +6 Fin +6 76
T70. ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล (AM) 76.00 +6 +6 Fin +6 76
73. จักรนาถ อินมี (Pro) 77.00 +7 +7 Fin +7 77
T73. สุขทัช สโมสร (Pro) 77.00 +7 +7 Fin +7 77
T73. วัชร​ชัย ​พันธ์​แก้ว​ (Pro) 77.00 +7 +7 Fin +7 77
T73. จันธิชัย ผิวสะอาด (Pro) 77.00 +7 +7 Fin +7 77
T73. ภัทรพงษ์ ศุภพันธ์ (Pro) 77.00 +7 +7 Fin +7 77
T73. รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์ (Pro) 77.00 +7 +7 Fin +7 77
T73. วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร (Pro) 77.00 +7 +7 Fin +7 77
T73. ภูดิท พรหมศร (Pro) 77.00 +7 +7 Fin +7 77
T73. ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ (Pro) 77.00 +7 +7 Fin +7 77
T73. ณพล บุญบูชาไชย (Pro) 77.00 +7 +7 Fin +7 77
83. สิทธิพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ (Pro) 78.00 +8 +8 Fin +8 78
T83. วรุตมาศ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (Pro) 78.00 +8 +8 Fin +8 78
T83. ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล (Pro) 78.00 +8 +8 Fin +8 78
T83. ศรัณวุฒิ มีสวัสดิ (Pro) 78.00 +8 +8 Fin +8 78
T83. นราธิป อาร์มสตอง (Pro) 78.00 +8 +8 Fin +8 78
T83. ปภาวิน คงมีลาภ (AM) 78.00 +8 +8 Fin +8 78
T83. ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ (AM) 78.00 +8 +8 Fin +8 78
T83. ภูมิ พรเจริญทรัพย์ (Pro) 78.00 +8 +8 Fin +8 78
91. พงศ์ภูมินท์ กล้าหาญ (Pro) 79.00 +9 +9 Fin +9 79
T91. โกมล นิ่งกลาง (Pro) 79.00 +9 +9 Fin +9 79
T91. ณัฐชนนท์ วิวัฒน์ธนาฒย์ (Pro) 79.00 +9 +9 Fin +9 79
T91. ภูมิพงศ์ วัฒนวิจิตร (Pro) 79.00 +9 +9 Fin +9 79
T91. MULDER LOUALDAN JACOBUS (Pro) 79.00 +9 +9 Fin +9 79
96. อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์ (Pro) 80.00 +10 +10 Fin +10 80
T96. นนทน์ชลธร อิงค์เพ็น (AM) 80.00 +10 +10 Fin +10 80
T96. วีรพล ดำรงศิลป์สกุล (AM) 80.00 +10 +10 Fin +10 80
T96. ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ (Pro) 80.00 +10 +10 Fin +10 80
T96. ศุภโชค ละเอียด (Pro) 80.00 +10 +10 Fin +10 80
101. พิพิธ เขตรขัน (Pro) 81.00 +11 +11 Fin +11 81
T101. พิสิษฐ์ เดชภพ (Pro) 81.00 +11 +11 Fin +11 81
103. PHACHANH SRIPHAYVANH (Pro) 82.00 +12 +12 Fin +12 82
T103. สุกฤษฎิ์ เรืองกาญจนสุรีย์ (Pro) 82.00 +12 +12 Fin +12 82
T103. กรภัทร์ เมฆสวี (AM) 82.00 +12 +12 Fin +12 82
106. วีรวิชญ์ พิชญพิศาล (Pro) 83.00 +13 +13 Fin +13 83
T106. กุลพัชร์ สามเสน (Pro) 83.00 +13 +13 Fin +13 83
T106. ภาณุวิชญ อำนวยพล (Pro) 83.00 +13 +13 Fin +13 83
109. คุณานนต์ แม้นเขียว (Pro) 84.00 +14 +14 Fin +14 84
T109. ภัทรวัต อภิญญพานิชย์ (Pro) 84.00 +14 +14 Fin +14 84
T109. ATSUSHI NAKAMURA (Pro) 84.00 +14 +14 Fin +14 84
T109. ผล สุดสวาท (AM) 84.00 +14 +14 Fin +14 84
T109. อริยวัตร จูปราง (AM) 84.00 +14 +14 Fin +14 84
114. ณัฐนนท์ กับปินะ (Pro) 85.00 +15 +15 Fin +15 85
T114. สุภกรณ์ อภิสนธิ์ (AM) 85.00 +15 +15 Fin +15 85
116. ณฐกร วิชชุชาญ (AM) 86.00 +16 +16 Fin +16 86
117. อดิสินธุ์ เจริญสุข (Pro) 87.00 +17 +17 Fin +17 87
118. นคร นวลรักษา (Pro) 88.00 +18 +18 Fin +18 88
T118. ณัฐพล พรมทอง (Pro) 88.00 +18 +18 Fin +18 88
120. เจเรมี จันทร์หอม (AM) 89.00 +19 +19 Fin +19 89
T120. ชัยวัฒน์ ขุนไลย์ (AM) 89.00 +19 +19 Fin +19 89
122. ปริวรรต พฤกษ์วัฒนากุล (Pro) 92.00 +22 +22 Fin +22 92
123. JAE HO LIM (AM) 99.00 +29 +29 Fin +29 99
124. ชยเดช พลซื่อ (AM) 101.00 +31 +31 Fin +31 101
125. THOM DINGWALL (Pro) -DQ 80.00 +10 +10 Fin +10 80
126. พงศ์ศักดิ์ เพชรเศรษฐ (Pro) -DQ 84.00 +14 +14 Fin +14 84
127. สถิต สาธิตสำราญ (Pro) -DQ 98.00 +28 +28 Fin +28 98
128. HENDRIK ANDRIES HERMAN (Pro) -WD 0.00 E E H0 E 0