#TOURNAMENT : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (A-B) Qualify to SINGHA Thailand Junior World Golf Championships#Course : Narai Hill Golf Resort & Country Club (Course A - C) #DATE : 2023-09-24 [R4] #Organizer : TGA - SINGHA
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1619:04:46]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ 68.00 -12 -8 Fin -1 -1 -2 -8 272
2. ณัฐนันท์ นคร 68.50 -10 -6 Fin -2 +1 -3 -6 274
3. ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ 68.75 -9 -4 Fin -2 -2 -1 -4 275
4. หลุยส์ มหากาฬ 69.50 -6 -2 Fin -4 +1 -1 -2 278
5. ขวัญนภัช สวนอินทร์ 69.75 -5 -5 Fin E E E -5 279
6. กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ 70.00 -4 -1 Fin -1 -2 E -1 280
7. วรุตม์ บุญรอด 70.25 -3 -2 Fin -2 +4 -3 -2 281
T7. ภลินี วิมูลชาติ 70.25 -3 -1 Fin E E -2 -1 281
T7. ปาลิดา กิตติพรชัยสกุล 70.25 -3 +2 Fin +1 E -6 +2 281
10. วิรดา ถวิลสังข์ 70.50 -2 -4 Fin -2 -1 +5 -4 282
T10. ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ 70.50 -2 -3 Fin +3 -4 +2 -3 282
T10. ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร 70.50 -2 -2 Fin -3 +2 +1 -2 282
T10. ปารัช สุขอนันต์ 70.50 -2 E Fin -1 E -1 E 282
T10. ปภังกร หนูประชุม 70.50 -2 +1 Fin -1 -2 E +1 282
15. กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ 70.75 -1 -1 Fin +2 -3 +1 -1 283
T15. ภทรณิฎาร์ พลมณี 70.75 -1 -1 Fin -1 +2 -1 -1 283
17. ธนิสร พิศเพ็ง 71.00 E +1 Fin E -2 +1 +1 284
18. วสุวริศวร์ ศิระศุภกร 71.25 +1 -2 Fin +1 +1 +1 -2 285
T18. พากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์ 71.25 +1 +1 Fin E -1 +1 +1 285
T18. ศิววงศ์ อัคราวรรษน์ 71.25 +1 +2 Fin +2 -1 -2 +2 285
21. ภัสราวรรณ อธิพันธ์ศิริ 71.50 +2 -3 Fin -3 +5 +3 -3 286
T21. มาริษา โตใจ 71.50 +2 -1 Fin +3 -1 +1 -1 286
23. ณัฏฐ์ อินทร 71.75 +3 +2 Fin +4 -1 -2 +2 287
24. อชิตะ อานันทนสกุล 72.00 +4 -2 Fin +4 +2 E -2 288
T24. ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์ 72.00 +4 +1 Fin +6 -5 +2 +1 288
26. ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี 72.25 +5 +1 Fin +2 +1 +1 +1 289
T26. ปณต สุขอนันต์ 72.25 +5 +2 Fin +3 -1 +1 +2 289
28. พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ 72.50 +6 +1 Fin +1 +3 +1 +1 290
29. ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ 72.75 +7 -6 Fin +8 +2 +3 -6 291
T29. พระนาย เหรียญไกร 72.75 +7 -1 Fin +1 +3 +4 -1 291
T29. กีรติกร ศักดิกรธนาศิริ 72.75 +7 +1 Fin +4 E +2 +1 291
T29. ณฐภัทร ตรงจิตภักดี 72.75 +7 +2 Fin +2 E +3 +2 291
33. วิทยา งามหอม 73.00 +8 -3 Fin E +7 +4 -3 292
T33. พีรภาว์ เจริญดี 73.00 +8 +1 Fin -2 +5 +4 +1 292
T33. พศุตม์ เหลืองเจริญวัฒนา 73.00 +8 +5 Fin +1 +2 E +5 292
36. ปรมิศวร์ แสงมณี 73.25 +9 -1 Fin +2 +6 +2 -1 293
T36. ชมพูนุช ชุมแก่น 73.25 +9 -1 Fin +6 +2 +2 -1 293
T36. รัฐกรณ์ อนันต์ชวิศกุล 73.25 +9 E Fin +4 +1 +4 E 293
T36. จิรัชยา ปรีชาสุชาติ 73.25 +9 E Fin +5 +3 +1 E 293
T36. ธนกฤต สกุลลี้ 73.25 +9 +1 Fin +1 +5 +2 +1 293
41. ขวัญชนก บุญจันทร์ 73.50 +10 -1 Fin +2 +3 +6 -1 294
T41. ภูมิปราชญ์ บุตรศรี 73.50 +10 -1 Fin +3 +6 +2 -1 294
43. สุขบริบูรณ์ อินทรพาณิชย์ 73.75 +11 -2 Fin +6 +7 E -2 295
T43. รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 73.75 +11 +2 Fin +3 +6 E +2 295
45. วริศรา สุขะประดิษฐิ์ 74.00 +12 +5 Fin E E +7 +5 296
T45. วรวิช เจิมพงศ์ 74.00 +12 +5 Fin +3 +2 +2 +5 296
47. ไตรธันวา ทองสุข 74.25 +13 +4 Fin +1 +5 +3 +4 297
T47. สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร 74.25 +13 +5 Fin +7 +1 E +5 297
49. กานต์ศศินต์ เหลาทอง 74.50 +14 E Fin +1 +3 +10 E 298
T49. อนันดา น้อยแสง 74.50 +14 +4 Fin +1 +4 +5 +4 298
T49. โปรดเกล้า หลวงวงศ์ 74.50 +14 +5 Fin +1 +3 +5 +5 298
52. ณัฏฐ์ภพ เหลืองเจริญวัฒนา 74.75 +15 +1 Fin +8 +3 +3 +1 299
T52. เสฏฐวุฒิ เคนานัน 74.75 +15 +4 Fin E +8 +3 +4 299
T52. ปทิตตา ขนอม 74.75 +15 +6 Fin -2 +3 +8 +6 299
55. กัญญาณัฐ คำภู 75.00 +16 -1 Fin +4 +9 +4 -1 300
56. ยศวัฒน์ พฤกษางกูร 75.25 +17 +3 Fin +7 +2 +5 +3 301
57. กัลยกร ภานุวัฒน์พงศ์ธร 75.50 +18 -3 Fin +9 +6 +6 -3 302
T57. จิรัฎฐ์ เจียรรัตนพงศ์ 75.50 +18 +7 Fin +5 +2 +4 +7 302
59. สิริกร โสมประโคน 75.75 +19 +8 Fin +6 +4 +1 +8 303
60. วิชิตา พรมกัลป์ 76.00 +20 +3 Fin +5 +9 +3 +3 304
T60. อติกานต์ เชิดชู 76.00 +20 +4 Fin +4 +3 +9 +4 304
T60. สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี 76.00 +20 +5 Fin +6 +9 E +5 304
63. เสาวนิตย์ เจริญสุขรุ่งเรือง 76.25 +21 +2 Fin +8 +6 +5 +2 305
T63. ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร 76.25 +21 +4 Fin +7 +10 E +4 305
T63. ฐิติวัฒน์ ปิตุรงคพิทักษ์ 76.25 +21 +4 Fin +7 +5 +5 +4 305
66. ณัฐธิมา มุททาหัตถากร 76.75 +23 +4 Fin +11 +4 +4 +4 307
67. อภิวิชญ์ ลิ้มทองสิทธิคุณ 77.00 +24 +5 Fin +7 +7 +5 +5 308
T67. ภวริศา จงพิพิธพร 77.00 +24 +7 Fin +6 +7 +4 +7 308
69. ธัญญเนตุ ภูมมะภูติ 77.25 +25 +1 Fin +10 +7 +7 +1 309
T69. ณัฐกาญจน์ ปรวีโรทัย 77.25 +25 +4 Fin +5 +8 +8 +4 309
71. ภัททพัฒน์ ชลวีระวงศ์ 77.50 +26 +6 Fin +3 +9 +8 +6 310
72. Joel Francis Fisher V 77.75 +27 +4 Fin +6 +10 +7 +4 311
T72. ณัฐวีณ์ ประทีปเสน 77.75 +27 +6 Fin +4 +10 +7 +6 311
T72. พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ 77.75 +27 +9 Fin +8 +6 +4 +9 311
75. ญาโณทัย เฟรด สตีเฟ่นสัน 78.00 +28 +5 Fin +9 +4 +10 +5 312
76. ธรณ์ณัชชา ปานเทพอินทร์ 79.00 +32 +8 Fin +5 +7 +12 +8 316
77. พฤกษ์ศิลา พฤกษไพบูลย์ 79.25 +33 +10 Fin +10 +9 +4 +10 317
T77. สุพิชญา บุตรจินดา 79.25 +33 +11 Fin +7 +7 +8 +11 317
79. เอริน หยาง 79.50 +34 +8 Fin +8 +8 +10 +8 318
T79. ชมชนก ลาภาโรจน์กิจ 79.50 +34 +9 Fin +6 +8 +11 +9 318
81. วิฐิรีย์ ธีรสิริสิทธิ์ 79.75 +35 +4 Fin +12 +7 +12 +4 319
82. รันย์ชรี หาญพิพัฒน์ 80.00 +36 +6 Fin +8 +16 +6 +6 320
83. สรกริช ทองพันธ์ 80.25 +37 +6 Fin +8 +12 +11 +6 321
84. วรพล อนันทวรรณกุล 80.50 +38 +5 Fin +6 +17 +10 +5 322
T84. ธัญญรัตน์ ตริอริยสัจ 79.50 +38 +12 Fin +11 +7 +8 +12 318
86. วิรัลพัชร์ สัธนรักษาเวศ 80.75 +39 +12 Fin +8 +8 +11 +12 323
87. ปภังกร โสมประโคน 81.00 +40 +6 Fin +14 +8 +12 +6 324
88. พงศพัศ ศรอินทร์ 81.50 +42 +13 Fin +11 +3 +15 +13 326
89. พิชามณช์ บัวคำทุม 81.75 +43 +7 Fin +9 +8 +19 +7 327
90. พฤทธ์นรินทร์ บุญชม 84.50 +54 +12 Fin +10 +15 +17 +12 338
91. พฤกษ์ศิระ พฤกษไพบูลย์ 91.25 +81 +25 Fin +20 +15 +21 +25 365
92. ปภังกร มณีวงศ์ -WD 58.00 +19 E H0 +5 +10 +4 E 232
93. ฐณาณัฐ การุญ -WD 59.00 +23 E H0 +11 +8 +4 E 236