#TOURNAMENT : โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2567#Course : Singha Park Golf Course - Khon Kaen #DATE : 2023-12-14 [R4] #Organizer : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1618:35:58]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล 68.00 -16 -2 Fin -4 -7 -3 -2 272
2. ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ 70.50 -6 +4 Fin E -5 -5 +4 282
3. กฤติญา ธนินทรดำรงเดช 71.00 -4 -2 Fin E +3 -5 -2 284
4. วรุตม์ บุญรอด 72.00 E E Fin +6 -3 -3 E 288
5. ไอริส เมห์รี มัสลู 72.25 +1 -2 Fin +1 -1 +3 -2 289
T5. สาริศา พจนาลัย 72.25 +1 -1 Fin +7 -1 -4 -1 289
7. วิศว์ จิตตธร 72.75 +3 +1 Fin -2 +2 +2 +1 291
T7. ไตรธันวา ทองสุข 72.75 +3 +2 Fin -2 +2 +1 +2 291
9. ปารัช สุขอนันต์ 73.00 +4 E Fin +4 +2 -2 E 292
T9. กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ 73.00 +4 E Fin +7 -4 +1 E 292
11. ปภังกร หนูประชุม* 73.25 +5 +1 Fin +5 -1 E +1 293
12. ณพจิรา ลือศรัทธา 73.50 +6 -1 Fin +3 -2 +6 -1 294
T12. กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ 73.50 +6 -1 Fin +7 E E -1 294
T12. หลุยส์ อูม่า ลานด์กราฟ 73.50 +6 +1 Fin +5 -2 +2 +1 294
T12. อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล 73.50 +6 +4 Fin +3 -1 E +4 294
T12. พงศ์ปณต จีนากูล 73.50 +6 +4 Fin +4 -1 -1 +4 294
17. ขวัญนภัช สวนอินทร์ 73.75 +7 +5 Fin +3 -1 E +5 295
18. สกรรจ์พัส มาลา* 74.25 +9 E Fin +6 +2 +1 E 297
T18. พีรภาว์ เจริญดี 74.25 +9 E Fin +2 +4 +3 E 297
T18. งามพรรณ จันทนะ 74.25 +9 +2 Fin +4 +2 +1 +2 297
T18. ชัยภัทร ประมวลมาศ 74.25 +9 +4 Fin +5 E E +4 297
22. ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ 74.50 +10 E Fin +5 E +5 E 298
T22. ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ 74.50 +10 +1 Fin +3 +4 +2 +1 298
T22. โจนาธาน มิคานดา* 74.50 +10 +3 Fin +7 E E +3 298
T22. พัชรพล วัฒนาดิลกกุล 74.50 +10 +5 Fin +7 E -2 +5 298
T22. อชิร ชุมชัยเวทย์* 74.50 +10 +7 Fin +3 -3 +3 +7 298
27. ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน 74.75 +11 -3 Fin +10 +1 +3 -3 299
T27. ปณต สุขอนันต์ 74.75 +11 +2 Fin +4 +4 +1 +2 299
T27. ศิววงศ์ อัคราวรรธน์ 74.75 +11 +3 Fin +6 +3 -1 +3 299
T27. ปรมิศวร์ แสงมณี 74.75 +11 +3 Fin +2 +3 +3 +3 299
T27. ณฐภัทร ตรงจิตภักดี 74.75 +11 +6 Fin +3 -2 +4 +6 299
32. อติกานต์ เชิดชู 75.00 +12 +2 Fin E E +10 +2 300
T32. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 75.00 +12 +3 Fin +6 +5 -2 +3 300
T32. ธนกฤต สกุลลี้ 75.00 +12 +6 Fin +4 E +2 +6 300
35. วิรดา ถวิลสังข์ 75.25 +13 +1 Fin +4 +4 +4 +1 301
T35. นะโม หลวงนิติกุล 75.25 +13 +1 Fin +6 +6 E +1 301
T35. จิรานันท์ ลิม 75.25 +13 +3 Fin -1 +4 +7 +3 301
38. ธนิสร พิศเพ็ง 75.50 +14 +4 Fin +7 E +3 +4 302
T38. รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 75.50 +14 +7 Fin +2 +4 +1 +7 302
T38. พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ 75.50 +14 +7 Fin +4 +2 +1 +7 302
T38. กัญญาณัฐ คำภู 75.50 +14 +7 Fin +3 +3 +1 +7 302
42. วรวิช เจิมพงศ์ 75.75 +15 +5 Fin +7 +2 +1 +5 303
43. นนทภัทร วีระเตชะ* 76.00 +16 -1 Fin +12 +4 +1 -1 304
T43. ธนัชพร อินทร์แสง 76.00 +16 +1 Fin +4 +5 +6 +1 304
T43. อุษณี อุดคำเที่ยง* 76.00 +16 +6 Fin +5 +6 -1 +6 304
T43. ศิรเดช จันทร์หา 76.00 +16 +7 Fin +13 E -4 +7 304
T43. ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์* 76.00 +16 +7 Fin +2 +6 +1 +7 304
T43. พสิษฐ์ ราตะกั่ว 76.00 +16 +8 Fin +6 E +2 +8 304
49. ณัฐนันท์ นคร* 76.25 +17 +4 Fin +3 +2 +8 +4 305
T49. ภัสราวรรณ อธิพันธ์ศิริ 76.25 +17 +5 Fin +5 E +7 +5 305
T49. จิรพัฒน์ สินธุวาปี 76.25 +17 +5 Fin +6 +2 +4 +5 305
T49. ชิชา ไกรกีรติ* 76.25 +17 +10 Fin +6 E +1 +10 305
53. ยุทธนา นาคแจ้ง* 76.50 +18 +4 Fin +8 +2 +4 +4 306
T53. มาริษา โตใจ 76.50 +18 +5 Fin +7 +2 +4 +5 306
55. ภลินี วิมูลชาติ 76.75 +19 +4 Fin +6 +3 +6 +4 307
T55. นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์* 76.75 +19 +5 Fin +7 E +7 +5 307
T55. ชมพูนุท ชุมแก่น 76.75 +19 +5 Fin +4 +3 +7 +5 307
T55. ธัญจิรา อิสสระพล 76.75 +19 +6 Fin +8 +3 +2 +6 307
T55. ราชศักดิ์ สุระสัจจะ 76.75 +19 +7 Fin +8 +4 E +7 307
60. บุราสิริ ยุติโยธิน 77.00 +20 +6 Fin +12 E +2 +6 308
61. ธนาวัฒน์ สามงามน้อย* 77.50 +22 +9 Fin +6 +7 E +9 310
T61. ณชา สถิตย์สัมพันธ์ 77.50 +22 +10 Fin +2 +4 +6 +10 310
63. วิชญาดา แรมเมือง 77.75 +23 +6 Fin +8 +3 +6 +6 311
T63. นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ 77.75 +23 +9 Fin +9 +6 -1 +9 311
65. พากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์ 78.00 +24 +5 Fin +5 +7 +7 +5 312
66. เขมมินทรา งามเหลา* 78.25 +25 +5 Fin +6 +8 +6 +5 313
T66. ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ 78.25 +25 +6 Fin +8 +5 +6 +6 313
68. ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ 78.50 +26 +3 Fin +5 +10 +8 +3 314
T68. กชกรณ์ นิ่มนวล 78.50 +26 +9 Fin +7 +6 +4 +9 314
T68. ปาลิดา กิตติพรชัยสกุล 78.50 +26 +9 Fin +7 +4 +6 +9 314
T68. พศุตม์ เหลืองเจริญวัฒนา 78.50 +26 +11 Fin +8 E +7 +11 314
72. ปัญญาภัทร์ ขันติยู 78.75 +27 +5 Fin +15 +5 +2 +5 315
T72. ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร 78.75 +27 +5 Fin +8 +4 +10 +5 315
74. ณัทฐเดช เหมทอง* 79.00 +28 +1 Fin +12 +1 +14 +1 316
T74. วิชิตา พรมกัลป์ 79.00 +28 +6 Fin +9 +6 +7 +6 316
T74. ธัญธร จิระเสวกดิลก* 79.00 +28 +7 Fin +9 +7 +5 +7 316
77. ปัณณ์พิศา เกียรติพรศิริ 79.50 +30 +1 Fin +12 +7 +10 +1 318
78. นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ* 80.00 +32 +6 Fin +10 +8 +8 +6 320
79. วสุวริศวร์ ศิระศุภกร* 80.25 +33 +11 Fin +12 +7 +3 +11 321
80. ภัทรปทา มาลาโคตร 81.00 +36 +8 Fin +10 +9 +9 +8 324
81. ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี* 81.25 +37 +8 Fin +19 -1 +11 +8 325
82. สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี 82.00 +40 +8 Fin +15 +7 +10 +8 328
T82. โปรดเกล้า หลวงวงศ์ 82.00 +40 +10 Fin +8 +11 +11 +10 328
T82. ภูมิปราชญ์ บุตรศรี 82.00 +40 +11 Fin +14 +4 +11 +11 328