#TOURNAMENT : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (A-B) Qualify to IMG Junior World Golf Championship 2024#Course : Royal Hills Golf Resort & Spa #DATE : 2024-04-07 [R4] #Organizer : TGA - SINGHA Junior Golf
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1619:23:31]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. ณิชาพัชร์ ถวิลวรรณ : playOff 71.50 -2 -1 Fin -1 +1 -1 -1 286
2. เสฏฐวุฒิ เคนานัน 71.00 -4 -3 Fin -4 +1 +2 -3 284
T2. วิรดา ถวิลสังข์ 71.00 -4 E Fin E -3 -1 E 284
4. อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล 71.25 -3 -3 Fin -2 +3 -1 -3 285
T4. วริศรา สุขะประดิษฐ์ 71.25 -3 E Fin -5 E +2 E 285
6. ธัญจิรา อิสสระพล 71.50 -2 +3 Fin -1 -1 -3 +3 286
7. สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี 71.75 -1 -3 Fin E +4 -2 -3 287
T7. พระนาย เหรียญไกร 71.75 -1 -2 Fin -1 E +2 -2 287
T7. ภิญญาพัชญ์ กมลบวร 71.75 -1 +2 Fin -4 -3 +4 +2 287
10. วิศว์ จิตตธร 72.00 E -2 Fin +4 +2 -4 -2 288
T10. กฤตชญา แซ่หยี 72.00 E E Fin +3 -4 +1 E 288
12. ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ 72.25 +1 -3 Fin +3 +5 -4 -3 289
T12. ปรมิศวร์ แสงมณี 72.25 +1 +1 Fin -4 +2 +2 +1 289
T12. ปารัช สุขอนันต์ 72.25 +1 +3 Fin -2 E E +3 289
T12. กัญจน์ นิกรเทศ 72.25 +1 +4 Fin +1 -4 E +4 289
16. กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ 72.50 +2 -7 Fin +3 +2 +4 -7 290
T16. ภทรณิฎาร์ พลมณี 72.50 +2 -2 Fin -2 -1 +7 -2 290
T16. เจษฎา ช่วงประยูร 72.50 +2 -2 Fin +3 +2 -1 -2 290
T16. พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ 72.50 +2 +1 Fin E -1 +2 +1 290
20. รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 72.75 +3 -3 Fin -1 +2 +5 -3 291
T20. ธนปรรณ บูรณะเลิศไพศาล 72.75 +3 -1 Fin -2 +4 +2 -1 291
T20. เอลิสา ถวิลเติมทรัพย์ 72.75 +3 E Fin +1 E +2 E 291
23. เขมณัฏฐ์ ศรลัมพ์ 73.00 +4 -2 Fin +5 -1 +2 -2 292
T23. ณัฎร์ อินทร 73.00 +4 +2 Fin -1 +2 +1 +2 292
T23. จิรัชยา ปรีชาสุชาติ 73.00 +4 +4 Fin E +2 -2 +4 292
26. อชิร ชุมชัยเวทย์ 73.25 +5 -4 Fin +2 +1 +6 -4 293
T26. หลุยส์ มหากาฬ 73.25 +5 E Fin +1 +4 E E 293
28. ณิชกมล พนาพิศาล 73.50 +6 -1 Fin +2 +6 -1 -1 294
T28. พากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์ 73.50 +6 +2 Fin +1 +1 +2 +2 294
30. ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ 73.75 +7 -3 Fin +3 +4 +3 -3 295
31. วรวิช เจิมพงศ์ 74.00 +8 -2 Fin +1 +6 +3 -2 296
T31. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 74.00 +8 -1 Fin E +3 +6 -1 296
T31. ศิรเดช จันทร์หา 74.00 +8 -1 Fin +1 +1 +7 -1 296
T31. ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ 74.00 +8 +1 Fin +1 +7 -1 +1 296
35. ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี 74.25 +9 E Fin -3 +6 +6 E 297
T35. พีรภาว์ เจริญดี 74.25 +9 +2 Fin -2 +5 +4 +2 297
T35. บุราสิริ ยุติโยธิน 74.25 +9 +6 Fin E +3 E +6 297
38. เอมาอร มณีฤทธิ์ 74.75 +11 +3 Fin +1 +1 +6 +3 299
T38. งามพรรณ จันทนะ 74.75 +11 +3 Fin +5 +3 E +3 299
T38. ขวัญชนก บุญจันทร์ 74.75 +11 +10 Fin -2 E +3 +10 299
41. มาริษา โตใจ 75.00 +12 +1 Fin E +2 +9 +1 300
T41. ปณต สุขอนันต์ 75.00 +12 +1 Fin +4 +6 +1 +1 300
T41. ณัฏฐ์ภพ เหลืองเจริญวัฒนา 75.00 +12 +3 Fin +3 +3 +3 +3 300
44. สุพิชญา บุตรจินดา 75.25 +13 E Fin E +2 +11 E 301
T44. ศศิอรร์ วัฒนากร 75.25 +13 +2 Fin +7 +3 +1 +2 301
T44. จุฬธิดา สีมา 75.25 +13 +2 Fin E +4 +7 +2 301
T44. กรวรรณ เบ็ญนุกูล 75.25 +13 +5 Fin +7 -2 +3 +5 301
T44. ยศวัฒน์ พฤกษางกูร 75.25 +13 +5 Fin +1 +1 +6 +5 301
49. จิรพัฒน์ สินธุวาปี 75.50 +14 +4 Fin +8 +3 -1 +4 302
T49. ภัทราภรณ์ วันทวี 75.50 +14 +5 Fin +3 E +6 +5 302
T49. รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ 75.50 +14 +5 Fin +6 +3 E +5 302
T49. ธิรดา พันธุ์ทอง 75.50 +14 +7 Fin +2 +1 +4 +7 302
T49. จิรานันท์ ลิม 75.50 +14 +8 Fin +3 +1 +2 +8 302
54. ปิยังกูร เตียธสิทธิ์ 76.00 +16 +1 Fin +7 +10 -2 +1 304
T54. พศุตม์ เหลืองเจริญวัฒนา 76.00 +16 +3 Fin +3 +5 +5 +3 304
56. เกตณ์สิรี พรสกุลไพศาล 76.25 +17 +4 Fin +1 +8 +4 +4 305
57. ศรัณยพงษ์ ภาคภูมิ 76.50 +18 E Fin +12 +3 +3 E 306
T57. สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ 76.50 +18 E Fin +11 +5 +2 E 306
T57. ชนิดาภา ศรีปาน 76.50 +18 +3 Fin +4 +7 +4 +3 306
T57. ชัยภัทร ประมวลมาศ 76.50 +18 +4 Fin +1 +5 +8 +4 306
T57. อนันดา น้อยแสง 76.50 +18 +4 Fin +6 +7 +1 +4 306
T57. พฤกษ์ศิลา พฤกษไพบูลย์ 76.50 +18 +4 Fin +5 +8 +1 +4 306
T57. ปาลิดา กิตติพรชัยสกุล 76.50 +18 +6 Fin +5 +1 +6 +6 306
64. ศิววงศ์ อัคราวรรษน์ 76.75 +19 +3 Fin +7 +3 +6 +3 307
T64. มันตาสินี มาลัยกฤษณะชลี 76.75 +19 +6 Fin E +10 +3 +6 307
T64. ชมพูนุช ชุมแก่น 76.75 +19 +6 Fin +8 +4 +1 +6 307
67. ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ 77.00 +20 +3 Fin +5 +1 +11 +3 308
T67. นัทกร เบ็ญนุกูล 77.00 +20 +3 Fin +4 +7 +6 +3 308
T67. สิริราช โกยสมบูรณ์ 77.00 +20 +4 Fin +2 +8 +6 +4 308
T67. แอร่อน( ธารนที) แอนนิสัน 77.00 +20 +9 Fin +1 +7 +3 +9 308
71. ภูดิศ อมรจตุรพร 77.25 +21 +1 Fin +7 +4 +9 +1 309
T71. ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ 77.25 +21 +5 Fin +3 +5 +8 +5 309
T71. ปราณณิชา อ้อนอุบล 77.25 +21 +6 Fin +1 +7 +7 +6 309
T71. ณภัทร ประเศรษฐสุต 77.25 +21 +7 Fin +1 +8 +5 +7 309
75. เสาวนิตย์ เจริญสุขรุ่งเรือง 77.50 +22 +9 Fin +6 +1 +6 +9 310
76. ณธีพัฒน์ กมลกีรติโรจน์ 78.00 +24 +1 Fin +9 +5 +9 +1 312
T76. สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร 78.00 +24 +2 Fin +7 +5 +10 +2 312
T76. นิชานุช คูถิรตระการ 78.00 +24 +10 Fin +5 +6 +3 +10 312
T76. ณัฐกาญจน์ ปรวีโรทัย 78.00 +24 +10 Fin +4 +3 +7 +10 312
80. สรกริช ทองพันธ์ 78.25 +25 +5 Fin +3 +7 +10 +5 313
T80. พีร์ นนทรักส์ 78.25 +25 +9 Fin +5 +4 +7 +9 313
T80. ร็อคโค เจฟเฟอร์สัน มิทิกา 78.25 +25 +10 Fin +5 +5 +5 +10 313
83. อัครวิศญ์ พูลประเสริฐ 78.50 +26 +3 Fin +11 +7 +5 +3 314
T83. ภัทรปทา มาลาโคตร 78.50 +26 +10 Fin +6 +6 +4 +10 314
85. วิรัลพัชร์ สัธนรักษาเวศ 78.75 +27 +10 Fin +4 +3 +10 +10 315
T85. กีรติกร ศักดิกรธนาศิริ 78.75 +27 +10 Fin +7 +1 +9 +10 315
87. จอมทัพต์ คิดควร 79.00 +28 +8 Fin +7 +11 +2 +8 316
T87. พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ 79.00 +28 +10 Fin +5 +7 +6 +10 316
89. จิตภากัญ กำเนิดทอง 79.25 +29 +7 Fin +5 +9 +8 +7 317
90. ณัฐกันต์ ชัยประสิทธิกุล 79.50 +30 +8 Fin +8 +5 +9 +8 318
T90. ชมชนก ลาภาโรจน์กิจ 79.50 +30 +9 Fin +6 +8 +7 +9 318
92. ประวันวิทย์ ทองจันทร์ 79.75 +31 +8 Fin +14 +4 +5 +8 319
93. ภูมิปราชญ์ บุตรศรี 80.00 +32 +4 Fin +7 +10 +11 +4 320
T93. ธรณ์ณัชชา ปานเทพอินทร์ 80.00 +32 +6 Fin +9 +10 +7 +6 320
95. โปรดเกล้า หลวงวงศ์ 80.25 +33 +7 Fin +5 +13 +8 +7 321
T95. ญาโณทัย เฟรด สตีเฟ่นสัน 80.25 +33 +12 Fin +7 +10 +4 +12 321
97. ปัญญวัฒน์ บุรีรัมย์ 80.75 +35 +6 Fin +6 +12 +11 +6 323
98. ชณัญวิชญ์ โชติวุฒิวรเวทย์ 81.25 +37 +9 Fin +13 +6 +9 +9 325
99. ดากานดา อ่อนน้อม 81.50 +38 +7 Fin +13 +9 +9 +7 326
100. กตัญญู ชาระ 81.75 +39 +9 Fin +7 +9 +14 +9 327
101. รันย์ชรี หาญพิพัฒน์ 82.25 +41 +12 Fin +7 +14 +8 +12 329
102. ภานุวัฒน์ กงทอง 82.75 +43 +10 Fin +12 +14 +7 +10 331
103. ปองคุณ นุ้ยขาว 84.00 +48 +10 Fin +10 +13 +15 +10 336
104. ชวัลวิทย์ ศรีวิพันธ์ 84.50 +50 +15 Fin +7 +10 +18 +15 338
105. ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 85.00 +52 +14 Fin +20 +5 +13 +14 340
T105. พิพัฒน์ สินธุวาปี 85.00 +52 +15 Fin +13 +13 +11 +15 340
107. รินรดา น้ำใจเที่ยงธรรม 85.25 +53 +14 Fin +11 +15 +13 +14 341
T107. ปภังกร มณีวงศ์ 85.25 +53 +15 Fin +11 +16 +11 +15 341
109. วริษฐา วงศ์พิวัฒน์ 91.75 +79 +26 Fin +15 +17 +21 +26 367
110. Aurucha Nimanont 92.75 +83 +22 Fin +20 +20 +21 +22 371
111. ฐณาณัฐ การุญ -RTD 75.50 +37 +10 H12 +8 +10 +9 +10 302