#การแข่งขัน : SGA Golf Tournament [Flight B : 13-18]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2020-11-29 [R1] #ผู้จัด : Samui Golf Association
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard | Hole by Hole | Live Score ]  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2021-04-1623:51:38]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 68 คุณเสนีย์ ภูวเศรษฐาวร 42 44 86 18 B 68 44 30 17
2. 68 Mr.Paul Ashford 40 46 86 18 B 68 46 34 19
3. 71 คุณกมล มีพูล 46 41 87 16 B 71 41 29 16
4. 73 คุณเรืองนาม ใจกว้าง 42 46 88 15 B 73 46 31 15
5. 76 คุณวีรพงษ์ ศิริพันธ์ 43 48 91 15 B 76 48 35 18
6. 77 Mr.Howard Evans 42 50 92 15 B 77 50 35 17
7. 77 คุณวิทยา พรหมแก้ว 45 49 94 17 B 77 49 32 16
8. 78 คุณอดิศักดิ์ เดี่ยวพาณิชย์ 43 49 92 14 B 78 49 33 16
9. 78 คุณตรีวิทย์ ตรีชุม 46 49 95 17 B 78 49 34 18
10. 79 คุณทรงวุฒิ สามัคคีธรรม 43 49 92 13 B 79 49 35 17
11. 80 คุณวิจารณ์ เทพรักษ์ 47 50 97 17 B 80 50 33 18