#การแข่งขัน : SGA Golf Tournament [Flight C : 19-24]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2021-03-28 [R1] #ผู้จัด : Santiburi Samui Countryclub
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard | Hole by Hole | Live Score ]  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-02-2300:15:01]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 68 Mr.Howard Evans - WINNER . C 44 48 92 24 C 68 48 35 18
2. 69 Mr. Marco de Francesco 43 47 90 21 C 69 47 30 17
3. 69 Mr.Johan Pihl 48 45 93 24 C 69 45 33 15
4. 69 คุณอุดมพร จันทร์กำเนิด 47 46 93 24 C 69 46 31 15
5. 70 คุณธีรศักดิ์ วิริยานนท์ 45 49 94 24 C 70 49 32 16
6. 72 คุณกำธร วังอุดม 46 48 94 22 C 72 48 32 18
7. 72 คุณวงศกุล จันทร์แสงศรี 47 49 96 24 C 72 49 33 14
8. 74 Mr. George Athanasopoulos 43 52 95 21 C 74 52 35 18
9. 74 คุณพฤฒิพงศ์ คารวะวัฒนา 47 51 98 24 C 74 51 35 17
10. 75 Mr.Christian Schenk 48 51 99 24 C 75 51 35 20
11. 77 คุณพิชิต จารุปกรณ์ 47 50 97 20 C 77 50 35 20
12. 77 คุณวิทยา หวังพัฒนธน 49 52 101 24 C 77 52 35 17
13. 79 คุณณภพร นพสุวรรณ 50 53 103 24 C 79 53 36 16
14. 79 Mr. John Lavender 48 55 103 24 C 79 55 37 19
15. 81 คุณทินกร ฟ้าสว่าง 56 49 105 24 C 81 49 35 19
16. 82 Mr. Lars Oliver Albrecht 48 54 102 20 C 82 54 38 18
17. 82 Mr.Kirk Hudgson 47 59 106 24 C 82 59 40 23
18. 83 Mr.Brian Pollard 49 55 104 21 C 83 55 40 21
19. 84 Mr.Richard Evans 50 58 108 24 C 84 58 40 20
20. 84 Mr.Martin Vachl 50 58 108 24 C 84 58 42 20
21. 85 คุณเสนีย์ ภูวเศรษฐาวร 51 54 105 20 C 85 54 36 20
22. 85 Mr.Gabrio Valminuta 56 53 109 24 C 85 53 35 20
23. 85 Mr.Oliver Bach 51 58 109 24 C 85 58 40 18
24. 86 Mr.Nicolay Koshel 57 53 110 24 C 86 53 37 21
25. 88 Mr.Paul Marsham 50 62 112 24 C 88 62 42 22
26. 89 Mr.John Aston 54 59 113 24 C 89 59 37 19
27. 90 Mr.Graham Hignell 57 57 114 24 C 90 57 40 22
28. 90 Mr.Graham Hignell 57 57 114 24 C 90 57 40 22
29. 90 Mr.Graham Hignell 57 57 114 24 C 90 57 40 22
30. 90 Mr.Graham Hignell 57 57 114 24 C 90 57 40 22
31. 92 Mr.Bruce Adams 52 64 116 24 C 92 64 43 20
32. 97 Mr. Trevor Montgomery 58 63 121 24 C 97 63 42 22
33. 103 คุณเสกสรรค์ พงศ์สุพพัต 60 67 127 24 C 103 67 48 25
34. 110 Mr. Jeffrey Deveau  : bBie.1 60 74 134 24 C 110 74 50 27
35. 114 Mr.Marco Antonio 60 78 138 24 C 114 78 53 28
36. 36 Mr.Manavender Singha -RTD 46 14 60 24 C 36 14 14 14